Kursa kods Ener4011

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir otrā līmeņa profesionālo bakalaura studiju noslēguma darbs, kurā students patstāvīgi risina problēmu enerģētikas inženierzinātnes jomā. Šajā darbā students parāda prasmi strādāt ar nozares literatūru, veikt tās analīzi, formulēt problēmu un risināt inženiertehniskus uzdevumus enerģētikas jomā, apkopot un sistematizēt iegūtos rezultātus, parādot profesionālo briedumu un spējas patstāvīgi risināt izvirzīto uzdevumu, sniegt problēmas risinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: elektroenerģijas un siltuma enerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un izmantošanu, izmantojamo iekārtu uzbūvi un darbību, to izmantošanu produkcijas ražošanā un pārstrādē;
Spēj: izvēlēties ekspluatācijas nosacījumiem atbilstošas energoiekārtas un enerģētiskos inženiertīklus, aprēķināt to parametrus, Kompetences: veikt energoiekārtas izvēli, organizēt energoiekārtu un inženiertīklu uzstādīšanu, ekspluatāciju, apkalpošanu; realizēt un vadīt enerģētikas inženierdienesta darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bakalaura darba tēmas apstiprināšana un darba plāna izstrāde.
2. Analogu analīze un uzdevuma pamatojums
3. Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītisks apskats.
4. Pētnieciskā darba un eksperimentu veikšana.
5. Problēmas risinājumu izvēle un izstrāde.
6. Konstruktīvo risinājumu teorētiskais pamatojums un darbības apraksts.
7. Inženiertehnisko un ekonomisko aprēķinu veikšana.
8. Inženiertehnisko un ekonomisko aprēķinu veikšana.
9. Demonstrāciju un uzskates līdzekļu izstrāde.
10. Darba rezultātu analīze
11. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
12. Darba nodošana recenzēšanai un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Bakalaura darbs jāaizstāv Valsts Pārbaudījumu Komisijā. Vērtējums ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Bakalaura darba izstrāde.
Darba izstrādi vada un koriģē bakalaura darba vadītājs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Bakalaura darbs tiek aizstāvēts pie Valsts Pārbaudījumu komisijas un novērtēts ar atzīmi.
Vērtējumu veido:
1. Darba noformējuma kvalitāte, atbilstība darba noformēšanas prasībām;
2. Darba aktualitāte, saistība ar reāliem objektiem;
3. Analītiskās daļas, inženiertehnisko aprēķinu daļas, inženierekonomisko aprēķinu daļas, pētnieciskās daļas kvalitāte un apjoms;
4. Darba novitāte;
5. Studenta uzrādītā profesionalitāte, erudīcija, tēmas un ar to saistīto jautājumu pārzināšana aizstāvēšanas gaitā prezentējot darbu un atbildot uz komisijas jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Metodiskie norādījumi inženierzinātņu bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju programmas „Lauksaimniecības enerģētika” studentiem. Jelgava: LLU TF LEI, 2010. 17 lpp.

Piezīmes

Bakalaura darbs ir profesionālā bakalaura studiju noslēguma darbs.