Код курса Ener3032

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса17.12.2014

Разработчик курса

author

Raimunds Šeļegovskis

Предварительные знания

Ener3018,

Ener3027,

Ener3028,

Учебная литературa

1. Šeļegovskis R. Apsildes sistēmu elementu aprēķinu metodika un piemēri. Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 60 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli. 2. Jaunu ūdens apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu projektēšana. Dzelzītis E, Krēsliņš A., Šteinerts A. u.c. Rīga: VARAM, SGŪTIS, 1999. 95 lpp. 3. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga :RTU, 2007. 131 lpp.

Дополнительная литература

1. Šterns H.B. Centrālapsilde savrupnamā. Rīga: Lielupes izdevniecība IK, 2005. 169 lpp. 2. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1. un 2. daļa. Rīga: Zvaigzne, 1995. 165 lpp. 3. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: RTU, 2005. 414 lpp.

Периодика и другие источники информации

Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.