Kursa kods Ener3014

Kredītpunkti 1

Uzņēmējdarbība enerģētikā

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju laikā tiek apgūta uzņēmējdarbības koncepcija enerģētikā, kas ietver plānošanu, mārketingu, ražošanas izdevumus, produktu cenu. Tiek apgūti uzņēmējdarbības regulēšanas principi enerģētikā, energoapgādes uzņēmumu licencēšana, licenču nosacījumi un to darbības zonas. Tiek apskatīta tarifu uzbūve un to noteikšanas kārtība, kā arī atbildība par energoapgādes likumu neievērošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par uzņēmējdarbības koncepciju enerģētikā;
• prasmes - izvēlēties enerģētikas nozares apakšnozarēm un klientu vēlmēm atbilstošu uzņēmējdarbības formu;
• kompetence - uzņēmējdarbības veikšanai un konsultēšanai enerģētikas nozarē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Energoapgādes uzņēmums. Licence un tās darbības zona.
2 Energoapgādes uzņēmums. Licence un tās darbības zona. Praktiskais darbs.
3 Energoapgādes uzņēmējdarbības tiesiskie pamati.
4 Energoapgādes uzņēmējdarbības tiesiskie pamati. Praktiskais darbs.
5 Energoapgādes licencēšanas noteikumi, licenču termiņi un to grozīšana.
6 Energoapgādes licencēšanas noteikumi, licenču termiņi un to grozīšana. Praktiskais darbs.
7 Energoapgādes uzņēmumu celtniecība un projektu saskaņošanas kārtība.
8 Energoapgādes uzņēmumu celtniecība un projektu saskaņošanas kārtība. Praktiskais darbs.
9 Cenu veidošanās energoapgādē. Praktiskais darbs
10 Tarifi un to noteikšanas kārtība.
11 Tarifi un to noteikšanas kārtība. Praktiskais darbs.
12 Subsidētie elektroenerģijas tarifi Latvijā un pasaulē.
13 Subsidētie elektroenerģijas tarifi Latvijā un pasaulē. Praktiskais darbs.
14 Energoapgāde pēc līguma ar īpašiem nosacījumiem.
15 Energoapgāde pēc līguma ar īpašiem nosacījumiem. Praktiskais darbs.
16 Atbildība par energoapgādes likumdošanas aktu neievērošanu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgie darbi, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Zvirbule-Bērziņa, A., Mihejeva, L., Auziņa, A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. Rīga, 2004. 142 lpp.
2. Muška A. Uzņēmejdarbibas pamatkurss. 2. izdevums. Riga: KIF „Biznesa komplekss, 2006. 136 lpp.
3. Doty, S., Turner, W.C. Energy Management Handbook. 7th Edition. The Fairmont Press: GA . 2009. 847 p.

Papildliteratūra

1. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis. Sastādījuši U.Ivans un S.Ruskule. Jelgava: LLU 2006. 502 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika un Automatizācija. ISSN 1407-8589
2. Energoforums.. Interneta žurnāls [tiešsaiste] [skatīts 20.01.2011.]. Pieejams: http://www.latvenergo.lv/pls/portal/docs/PAGE/LATVIAN/EnergoForums1/EF_3_2011.pdf

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika".