Код курса Ekon5123

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий48

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса30.11.2011

Разработчик курса

author

Irina Pilvere

Учебная литературa

1. Severini S., Henke R., Sorrentino A. The Common Agricultural Policy After the Fischler Reform: National Implementations, Impact Assessment and the Agenda for Future Reforms. Burlington, Vt: Routledge, 2011. eBook Academic Collection (EBSCOhos.
2.Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem: LR Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumi Nr.126 [tiešsaiste]. Pieņemts 10.03.2015.Stājas spēkā 28.03.2015. [Skatīts 10.06.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=273050
3. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte. Jelgava: SIA Drukātava, 2012. 191 lpp.
4. Latvia - Rural Development Programme (National) 2014.-2020.gadam [tiešsaiste] [skatīts 10.0,02016.]. Pieejams: http://www.reterurale.it/downloads/RDP/rdp%20Lettonia.pdf

Дополнительная литература

1. Lauku atbalsta dienesta aktuālā informācija: http://www.lad.gov.lv
2. ZM aktuālā informācija: http:// www.zm.gov.lv
3. FM aktuālā informācija: http: //www.fm.gov.lv, http: // www.esfondi.lv

Периодика и другие источники информации

1. Saimnieks LV: esi saimnieks savā zemē. Rīga: Saimnieks LV izdevniecība. ISSN 1691-1598
2. Agrotops: žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. Rīga: AS Lauku avīze. ISSN 1407 - 5164
3. Latvijas Avīze: nacionāli konservatīvs dienas laikraksts. Rīga: Izdevniecība AS „Lauku Avīze”. ISSN 1691 – 1229. Pieejams: http://www.la.lv/