Kursa kods Ekon4091

Kredītpunkti 3

Pašvaldību darbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareReģionālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums13.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Juris Gudēvics-Liepiņš

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek analizēta pašvaldību sistēma, vēlēšanas, kompetence, darba organizācija, pašvaldību ekonomiskais pamats, budžeta veidošanas principi, dots ieskats pašvaldību vēsturē, analizēta pašvaldību reformu īstenošana Latvijā un izpētīta pašvaldību darbība ārzemēs. Tiek analizēti reģionālās attīstības teorētiskie un praktiskie aspekti Latvijā un Eiropas Savienībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par pašvaldības darba organizāciju, pienākumiem, kompetenci. Veidota izpratne par pašvaldību ekonomisko pamatu un budžetu sastādīšanu. Zināšanas par pašvaldību reformām Latvijā un ārzemēs, kā arī pašvaldību sistēmu Latvijā. Prasmes – prot analizēt pašvaldības budžetu un pašvaldības normatīvos aktus. Spēj pielietot lēmumu sagatavošanai nepieciešamās iemaņas. Prot analizēt pašvaldības funkcijas un to sniegto kvalitāti. Spēj izteikt priekšlikums pašvaldību sistēmas attīstībai Latvijā. Kompetences – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai students būtu kompetents pašvaldību jautājumos un spētu darboties pašvaldībā kā deputāts, vai kā administrācijas darbinieks.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pašvaldību koncepcija un veidi
2 Pašvaldību sistēma Latvijā
3 Praktiskā nodarbība vietējā pašvaldībā
4 Pašvaldību kompetence
5 Pašvaldību organizācija. Piedalīšanās Jelgavas pilsētas un novada domes sēdē
6 Domes deputātu statuss
7 Domes lēmuma sagatavošana un pieņemšana
8 Pašvaldību domju vēlēšanas
9 Pašvaldības budžets
10 Funkciju izpildes organizācija pašvaldībā
11 Pašvaldību ekonomika
12 Teritorijas attīstības plānošana un vadība
13 Reģionālās attīstības teorijas
14 Reģionālās ekonomiskās attīstības veicināšana
15 Attiecības starp valsti un pašvaldībām. Praktiskā nodarbība Latvijas Pašvaldību savienībā
16 Pašvaldību reformas Latvijā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa noslēgumā akumulējošs eksāmens. Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs – 50% (no kopējā vērtējuma), prezentēti trīs patstāvīgie praktisko nodarbību darbi – 50% (no kopējā vērtējuma). Apmeklētas praktiskās nodarbības. Kavēto lekciju un praktisko nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā lekciju un praktisko nodarbību skaita.

Pamatliteratūra

1. Pūķis M. Pašu valdība. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010, 512 lpp.
2. Vaidere I., Vanage E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 295 lpp.
3. Par pašvaldībām: LR likums (1994) LR Saeimas un MK Ziņotājs, Nr.11, 16. jūnijs, 1010. - 1040. lpp.
4. Pašvaldību deputātu rokasgrāmata. LPS žurnāls „Logs”;,2009 Nr.7/8 (170/171), 56 lpp.

Papildliteratūra

1. Upīte I., Nipers A., Pilvere I., Bulderberga Z. Paplašinātais standarta izmaksu modelis. Rokasgrāmata. Rīga: Valsts Kanceleja, 2011, 72 lpp.
2. Reģionu attīstība Latvijā. Rīga: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2008., 2009., 2010.
3. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2005, 382 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Logs: Latvijas pašvaldību savienības izdevums. Izdevniecība „Logs”. ISSN 1407 - 3560
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums „Latvijas Vēstnesis”. ISSN 1407-0391
3. Latvijas avīze: nacionāli konservatīvs dienas laikraksts. Rīga: Izdevniecība AS „Lauku Avīze”. ISSN 1691 - 1229

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienā "Reģionālā attīstība un pārvalde".