Kursa kods Ekon4005

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbība I

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Andrejs Lazdiņš

Dr. oec.

author lekt.

Simona Cīrule

Mg. proj. mgmt.

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par uzņēmējdarbības būtību, mikro, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, inovatīvo uzņēmējdarbību un uzņēmuma darbības finansēšanu. Izprot risku nozīmi uzņēmējdarbībā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanā un plānošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par mikro, mazo un vidējo, inovatīvo uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības vidi, komercdarbības formām. Zināšanas par uzņēmuma dibināšanu, reorganizēšanu, likvidēšanu – pastāvīgie un praktiskie darbi; kontroldarbs.
Prasmes – prot sagatavot uzņēmuma dibināšanas dokumentus, novērtē uzņēmējdarbības riskus un pielieto to vadīšanas metodes. Spēj argumentēti novērtēt inovācijas, ieteikt risinājumus inovāciju ieviešanai uzņēmējdarbībā, sniegt uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtējumu – praktiskie darbi.

Kompetences – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai analizētu un novērtētu uzņēmuma darbību, spētu izskaidrot attīstību kavējošās problēmas un dotu savus risinājumus - pastāvīgie un praktiskie darbi; kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Uzņēmējdarbības (komercdarbības) būtība un pamatjēdzieni (Lekcija – 1 stunda).
2. Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
3. Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
4. Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēma (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
5. Komercdarbības tiesiskās formas un to izvēli raksturojošie faktori (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
6. Inovāciju uzņēmējdarbība (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
7. Riska faktors uzņēmējdarbībā (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
8. Biznesa ideju ģenerēšana, izvērtēšana, definēšana un attīstīšana (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
9. Uzņēmējdarbības plānošana un biznesa plāns (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas) .
10. 1. kontroldarbs (Praktiskie darbi – 1 stundas).
11. Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmuma dibināšana (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
12. Darba samaksas platformas un darba samaksas organizācija (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
13. Uzņēmuma dzīves cikls (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
14. Uzņēmuma finansēšanas avoti (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
15. Investīcijas un to nozīme (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
16. Uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
17. Uzņēmuma reorganizācijas process, likvidācija un maksātnespējas process (Lekcija – 1 stunda) .

18. 2.kontroldarbs (Praktiskie darbi – 1 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa beigās jānokārto eksāmens par tēmām, kas apgūtas studiju kursā.

Studentam jānokārto divi pārbaudījumi un jāveic visi praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana.

Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi
Vērtējums veidojas no:
• 40% patstāvīgie un praktiskie darbi individuāli un grupā.
• 30% 1.kontroldarbs (1.-9. tēma)
• 30% 2.kontroldarbs (11.-17. tēma)

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Pamatliteratūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
2. Komerclikums: LR likums. Pieņemts 13.04.2000.Stājas spēkā 01.01.2002. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
3. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
4. Maksātnespējas likums: LR likums. Pieņemts: 26.07.2010. Stājas spēkā 01.11.2010. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/214590-maksatnespejas-likums
5. Oganisjana K. Uzņēmējspēja un uzņēmība. Rīga: RaKa, 2012. 239 lpp.
6. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.

Papildliteratūra

1. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship. SBPD Publications, 2016. 516 p.
2. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.112 lpp.
3. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp.«Lessons Learned» grāmatu sērija.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Obligāts kurss TF profesionālai bakalauru studiju programmai “Lietišķā enerģētika; Lauksaimniecības inženierzinātne; Mašīnu projektēšana un ražošana”