Kursa kods Ekon3119

Kredītpunkti 2

Atjaunojamās enerģijas ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums03.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Sandija Zēverte-Rivža

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2100, Bioekonomika I

Ekon2122, Statistika

Ekon3095, Bioekonomika II

Ekon3114, Ekonomiskie pētījumi

Kursa anotācija

studiju kurss ietver atjaunojamās enerģijas ražošanas un izmantošanas veidu un resursu apskati un analīzi. Raksturo atjaunojamās enerģijas ražošanas tendences pasaulē, ES un Latvijā, atjaunojamās enerģijas ražošanā izmantotās tehnoloģijas. Studiju kurss apskata enerģijas ražošanu efektīvā koģenerācijā un integrētās enerģijas izmantošanas sistēmas, kā arī pieejamos atbalsta instrumentus un atbalsta politiku atjaunojamās enerģijas ražošanai ES un Latvijā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Latvijā izmantojamiem atjaunojamās enerģijas viediem un to ekonomiskā pamatojuma analīzei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – zināšanas par enerģijas tirgu, atjaunojamās enerģijas resursiem, atjaunojamās enerģijas veidiem un atjaunojamās enerģijas ieguvi, tehnoloģijām, atbalsta instrumentiem un nozīmi tautsaimniecībā.
• Prasmes – analizēt un izvērtēt atjaunojamo energoresursu izmantošanas ekonomisko efektivitāti, plānot un izvēlēties atjaunojamās enerģijas ražošanas tehnoloģijas.
• Kompetence – novērtēt atjaunojamo energoresursu izmantošanas ekonomisko efektivitāti konkrētās situācijās, plānot atjaunojamās enerģijas ražošanas uzsākšanu un ražošanu, orientēties atjaunojamās enerģijas politikas nostādnēs un diskutēt par atjaunojamās enerģijas izmantošanas aspektiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Enerģijas veidi, enerģijas resursi to iedalījums
2 Enerģijas tirgus, Pasaules, ES un Latvijas enerģijas resursi, to pieprasījums un piedāvājums
3 Atjaunojamās enerģijas avoti un izmantošanas veidi, atjaunojamā enerģija kopējā energoresursu struktūrā
4 Saules enerģija
5 Vēja enerģija
6 Hidro enerģija
7 Biogāzes enerģija
8 Biomasas enerģija
9 Augstas efektivitātes tehnoloģijas atjaunojamās enerģijas ražošanai
10 Inovācijas atjaunojamās enerģijas ražošanā
11 Sabiedrības attieksme pret atjaunojamās enerģijas izmantošanu
12 Atjaunojamās enerģijas ražošanas atbalsta pasākumi Pasaulē un ES
13 Atjaunojamās enerģijas atbalsta instrumenti Latvijā, to ietekme uz enerģijas ražošanu
14 Ekociemati, integrēta atjaunojamās enerģijas izmantošana
15 Integrētas atjaunojamās enerģijas ražošanas un izmantošanas sistēmas rupniecībā un lauksaimniecībā
16 Enerģijas izmantošanas efektivitātes palielināšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Zināšanu kontrole tiek veikta pārbaudot studentu izpildītos studiju kursā plānotos praktiskos darbus un novērtējot sagatavoto un aizstāvēto noslēguma darbu, kas parāda studiju kursā iegūtās kompetences.

Pamatliteratūra

1. Kaltschmitt M., Streicher W., Wiese A. Renewable Energy: Technology, Economics, and Environment. Berlin: Springer, 2007. 564 p.
2. Pelše M., Naglis-Liepa K., Strīķis V., Leikučs J. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Jelgava: LLU, 2012. 85 lpp.
3. Blumberga D., Veidenbergs I. Kliedētas energosistēmas. Mazās koģenerācijas stacijas. Rīga: RTU, 2008.
4. Blumberga D., Dzene I., Al Sedi T., Rucs D., Prasls H., Ketners M., Finstervalders T., Folka S., Jansens R. Biogāze: Rokasgrāmata. 2009. [tiešsaiste] [skatīts 15.03.2011.]. Pieejams: http://www.big-east.eu/downloads/IR-reports/ANNEX%202-42_WP4_D4.2_Handbook-Lat

Papildliteratūra

1. Blumberga D., Veidenbergs I., Romagnoli F., Rochas C., Žandeckis A. Bioenerģijas tehnoloģijas. Rīga: RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2011. 272 lpp.
2. Vide un ekonomika: Monogrāfija. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
3. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. A. Adamovičš .,D. Ancāns u.c. Jelgava: LLU, 2012. 391 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renewable Energy Road Map. Renewable energies in the 21st century: building a more sustainable future [tiešsaiste] 2007. European Commission. [Skatīts 11.01.2014.]. Pieejams: http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27065_en.htm
2. Taxes and Incentives for Renewable Energy [tiešsaiste] 2011. KPMG International Cooperative. [Skatīts 11.08.2014.]. Pieejams: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Taxes-Incentives-Renewable-Energy-2011.pdf
3. Olivier T. Scoping Study on Financial Risk Management Instruments for Renewable Energy Projects. United Nations Environment Programme [tiešsaiste]: Reference document Andlug Consulting, Rödl & Partner. Marsh and Mc Lennan Companies. 142 p. [Skatīts 11.08.2014.].Pieejams: http://www.globalclearinghouse.org/Infradev/assets%5C10/documents/UNEP%20-%20Scoping%20Study%20on%20Financial%20Risk%20Management%20Instruments%20for%20Renewable%20Energy%20Projects%20%20%28n%20a%29.pdf

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa) ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā „Agrārā un vides ekonomika”