Kursa kods Ekon3027

Kredītpunkti 2

Pasaules lauksaimniecība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums03.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dina Popluga

Dr. oec.

Priekšzināšanas

LauZ2054, Augkopība

LauZ2055, Lopkopība

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studentus ar svarīgākajām aktualitātēm un attīstības tendencēm pasaules lauksaimniecībā. Kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par lauksaimniecību pasaules mērogā, kā arī daudzpusīgi analizēt pasaules lauksaimniecības attīstības iespējas. Studiju kurss aplūko tādus jautājumus kā pasaules lauksaimniecības izaicinājumi, augkopības un lopkopības dažādība, zemes resursu izvietojums, tehnoloģiskās attīstības virzieni. Kurss paplašina studentu novērojumu lauku līdz pasaules mērogam un sniedz praktiskas iemaņas lauksaimniecības izvērtēšanā un situācijas analizēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par lauksaimniecības izaicinājumiem pasaules mērogā; par pasaules lauksaimniecības ekonomiskajiem aspektiem, problēmām un tendencēm; par pasaules lauksaimniecības dažādību un to ietekmējošiem faktoriem. Kritiska izpratne par zemes resursiem un to nozīmi pasaules lauksaimniecībā; par aktuālākajiem tehnoloģiskās attīstības virzieniem pasaules lauksaimniecībā.
• prasmes novērtēt apstākļu atšķirības, saskatīt problēmas, pretrunas un galvenos ietekmējošos faktorus lauksaimniecības attīstībā dažādos pasaules reģionos; spēt padziļināti analizēt un vērtēt lauksaimniecību pasaules un tās reģionu līmenī.
• kompetence - zināšanas par pasaules lauksaimniecības svarīgākajiem rādītājiem, reģionālajām atšķirībām un attīstības tendencēm, to nozīmi sabiedrībai; prasme radīt jaunas pieejas lauksaimniecībai aktuālu problēmu risināšanai un kopēju sabiedrības attīstības mērķu īstenošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads pasaules lauksaimniecībā.
2 Pasaules lauksaimniecība globalizācijas un ilgtspējīgas attīstības kontekstā.
3 Pasaules lauksaimniecība vispārējās ekonomiskās attīstības kontekstā.
4 Lauksaimniecības produktu tirgu raksturojums pasaulē.
5 Svarīgāko lauksaimniecības produktu cenu veidošanās principi, attīstības tendences.
6 Pasaules reģionu līdzības un atšķirības lauksaimniecībā.
7 Eiropas lauksaimniecības raksturojums.
8 Ziemeļamerikas lauksaimniecības raksturojums.
9 Austrālijas un Jaunzēlandes vieta pasaules lauksaimniecībā.
10 Āzijas lauksaimniecības specifika.
11 Dienvidamerikas lauksaimniecības raksturojums.
12 Āfrikas un Tuvo Austrumu lauksaimniecības raksturojums.
13 Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība pasaulē.
14 Pasaules pieredze ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) izmantošanā lauksaimniecībā.
15 Tehnoloģiju attīstība lauksaimniecībā.
16 Informāciju tehnoloģiju pielietojums, to ietekme uz lauksaimniecības attīstību.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Jāapmeklē vismaz 85% nodarbību.
• Jāprezentē sava semināra nodarbība.
• Jāveic izvēlētās tēmas prezentācija noteiktajā termiņā.
• Vērtējumu var paaugstināt studenta regulāra aktivitāte un dziļas zināšanas praktisko nodarbību laikā.
Noslēgumā eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Drummond H.E., Goodwin J.W. Agricultural Economics. New York: Prentice Hall, 2011. 395 p.
2. Marsden T. Agri-Food and Rural Development: Sustainable Place-Making. London: New York,NY: Bloomsbury Akademic, 2017. 187 lpp. ISBN: 978-0-85785-740-8
3. Simons L. (2015) Changing the Food Game. Market Transformation Strategies for Sustainable Agriculture. Sheffield: Greenleaf Publishing Limited, 248 p.

Papildliteratūra

1. Judrupa I. (2007) Eiropas valstu ekonomika. Rīga: RTU Izdevniecība, 332 lpp. ISBN 978-9984-32-434-0
2. Radžele-Šulce A., Krieviņa A., Siliņa L. (2012) Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā. Jelgava: LLU Ekonomikas fakultāte, 204 lpp. ISBN 978-9934-8304-5-7
3. Chopra S., Meindl P. Supply Chain Management:Strategy, Planning, and Operation. Sixth edition. England: Pearson Education Limited, 2016. 528 lpp. ISBN: 10: 1-292-09356-0

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agrotops: žurnāls katram zemniekam un lauku uzņēmējam. Rīga: AS „Lauku avīze”. ISSN 1407-5164
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: SIA Izdevniecība IKK. ISSN 1407-2505
3. Saimnieks LV: esi saimnieks savā zemē. Rīga: Saimnieks LV izdevniecība. ISSN 1691-1598

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Agrārā un vides ekonomika”