Kursa kods Ekon2130

Kredītpunkti 2

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Linda Griņēviča

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss dod iespēju studentiem apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī. Apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par teorētiskiem pamatprincipiem un likumsakarībām mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī; vispusīga svarīgāko tirgus ekonomikas zinātnisko un praktisko pamatprincipu un likumsakarību izpratne;
• prasmes – pamatojoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām veikt praktisku mikroekonomikas un makroekonomikas pamatproblēmu analīzi; modelēt tirgus līdzsvara izmaiņas, analizēt patērētāja un ražotāja tirgus uzvedības motivāciju, prognozēt tirgus mehānisma darbību atkarībā no konkurences pakāpes tirgū;
• kompetence – spēja pamatojoties uz teorētiskām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; uzklausīt un apspriest praktiskus risinājumus, izstrādāt priekšlikumus atbilstoši ekonomiskajai situācijai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomikas jēdziens
2 Pieprasījums un piedāvājums
3 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība
4 Patērētāju rīcība tirgū
5 Ražošana, izmaksas
6 Tirgus konkurences formas, to pazīmes
7 Ražošanas faktoru (resursu) tirgus
8 Makroekonomikas pamatrādītāji. Cenu indeksi
9 Kopējais pieprasījums un piedāvājums
10 Ekonomikas attīstības cikliskais raksturs
11 Nodarbinātība un bezdarbs
12 Inflācija
13 Nauda un banku sistēma
14 Fiskālā un monetārā politika
15 Valsts budžets un nodokļu politika
16 Starptautiskie ekonomiskie sakari

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā divi kontroldarbi; mājas darbs par patērētāju motivāciju tirgū un prezentācija MS Power Point par kādu šobrīd aktuālu makroekonomikas problēmu. Noslēgumā eksāmens. Studentiem, kuri ieguvuši 70% no kopējā vērtējuma, iespēja saņemt akumulējošo eksāmenu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošais pirmajā lekcijā tiek iepazīstināts ar studiju kursa plānu un kontroldarbu termiņiem. Pastāvīgi jāizlasa uzdotā literatūra pirms attiecīgās dienas lekcijas par konkrēto tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Par katru uzrakstīto kontroldarbu saņem maksimāli 20 balles, kas veido vērtējuma attiecīgo atzīmi. Minimālais ieskaitītais vērtējums ir 8 balles. Katru kontroldarbu drīkst rakstīt ne vairāk kā 3 reizes. Pie nesekmīga vērtējuma 3. reizē, students tiek aicināts apmeklēt studiju kursu nākamajā gadā.

Pamatliteratūra

1. Šenfelde M. Makroekonomika. 4. izd. Rīga: RTU, 2012. 244 lpp.
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010. 254 lpp.
3. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 191 lpp.
4. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga, 2004. 240 lpp.

Papildliteratūra

1. Bikse V. Ekonomika un bankas. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2009. 225 lpp.
2. Škapars R. Mikroekonomika. Loģiskās shēmas. Rīga: Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007. 370 lpp.
3. Šēnfelde M. Makroekonomika. Rīga: RTU, 2006. 231 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095. Pieejams arī: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/zinojums_par_latvijas_tautsaimniecibas_attistibu/

Piezīmes

Obligātais kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība”, PTF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” un akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Pārtikas zinības”.