Код курса Ekon2112

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса18.09.2019

Разработчик курса

author

Sandija Zēverte-Rivža

Учебная литературa

1. United Nations. Creative Economy. Geneva, 2008. Pieejams: http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf
2. Edeirs Dž. Radošas domāšanas māksla. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 119 lpp. Ir LLU FB 5 eks.
3. Inovatīva domāšana. Harvard Business Review on Breakthrough Thinking. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 203 lpp.
4. Grīns E. Radošas sabiedriskās attiecības. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 269 lpp.

Дополнительная литература

1. Inovatīvās darbības pamatelementi. Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Rīga: LR Ekonomikas ministrija Tipogrāfija Pērse, 2005. 248 lpp.
2. Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007. - 2013. gadam. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2007. Pieejams: www.em.gov.lv/em/images/modules/.../item_file_17546_emprog.doc
3. Cāne R. Radošums kā mūsdienu ekonomikas attīstības priekšnoteikums[tiešsaiste] [skatīts 09.11.2011.]. Pieejams: http://www.turiba.lv/darba_tirgus_2008/pages/Cane_lv.html

Периодика и другие источники информации

1. Radošās ekonomikas institūta tīklžurnāls: http://rekonomika.wordpress.com/
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Radošās ekonomikas tīklžurnāls vācu valodā http://www.creamagazine.at/