Kursa kods Ekon2112

Kredītpunkti 2

Radošā ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Sandija Zēverte-Rivža

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par radošo ekonomiku un praktiskas iemaņas radošu un inovatīvu ideju realizācijā tradicionālajā uzņēmējdarbībā. Studenti gūst pieredzi, kā ieinteresēt un pārliecināt par savu ideju, kā saskatīt jaunus un perspektīvus ekonomikas virzienus, kā padarīt jaunas idejas ienesīgas.
Studiju kursa ietvaros tiek izmantotas lomu spēles un izpētes situāciju analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par ekonomikas attīstības tendencēm, radošajām nozarēm, radošuma jēdzienu, inovācijām. Veidota izpratne par radošuma nozīmi uzņēmējdarbībā, intelektuālā īpašuma aizsardzību un tehnoloģiju un zināšanu pārnesi. Prasmes – spēj saskatīt jaunus un perspektīvus ekonomikas virzienus. Prot pielietot lēmumu pieņemšanas metodes izmantojot diverģentās spējas, kā arī integrēt un patstāvīgi izmantot teorētiskās zināšanas jaunu (inovatīvu) produktu radīšanā, attīstībā un aizsardzībā, kā tradicionālajās tā radošajās nozarēs. Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un izpratne par radošo ekonomiku, kā arī par šī brīža aktualitātēm pasaules ekonomikas attīstībā. Veidota spēja parādīt pozitīvu motivāciju un radošu pieeju lēmumu pieņemšanā. Apgūta prasme veidot inovatīvus un radošus risinājumus (produktus, pakalpojumus, procesus) un spēja tos pārliecinoši prezentēt.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mūsdienu ekonomikas attīstība. Ekonomikas virzieni.
2 Radošā ekonomika, radošas preces un pakalpojumi. Radošās industrijas.
3 Inovācijas.
4 Radošums tradicionālajā uzņēmējdarbībā.
5 Radošas biznesa pieejas veidošana, tēla veidošana uzņēmumam.
6 Starptautiskā radošo preču un pakalpojumu tirdzniecība.
7 Intelektuālais īpašums. Autortiesības.
8 Radošuma un radošās ekonomikas nozaru attīstības veicināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem jāizpilda kursa programmā paredzētie praktisko darbu uzdevumi un jāaizstāv prezentācija. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. United Nations. Creative Economy. Geneva, 2008. Pieejams: http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf
2. Edeirs Dž. Radošas domāšanas māksla. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 119 lpp. Ir LLU FB 5 eks.
3. Inovatīva domāšana. Harvard Business Review on Breakthrough Thinking. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 203 lpp.
4. Grīns E. Radošas sabiedriskās attiecības. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 269 lpp.

Papildliteratūra

1. Inovatīvās darbības pamatelementi. Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Rīga: LR Ekonomikas ministrija Tipogrāfija Pērse, 2005. 248 lpp.
2. Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007. - 2013. gadam. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2007. Pieejams: www.em.gov.lv/em/images/modules/.../item_file_17546_emprog.doc
3. Cāne R. Radošums kā mūsdienu ekonomikas attīstības priekšnoteikums[tiešsaiste] [skatīts 09.11.2011.]. Pieejams: http://www.turiba.lv/darba_tirgus_2008/pages/Cane_lv.html

Periodika un citi informācijas avoti

1. Radošās ekonomikas institūta tīklžurnāls: http://rekonomika.wordpress.com/
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Radošās ekonomikas tīklžurnāls vācu valodā http://www.creamagazine.at/

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmu studentiem.