Kursa kods Ekon2084

Kredītpunkti 2

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Linda Griņēviča

Mg. oec.

author lekt.

Vineta Tetere

Mg. oec.

author vieslekt.

Svetlana Polovko

MBA

Kursa anotācija

Studiju kurss dod iespēju studentiem apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī. Apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina galvenās tirgus likumsakarības un pamatprincipus mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī. 1. un 2. kontroldarbs
Prasmes - pamatojoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām veikt praktisku mikroekonomikas un makroekonomikas pamatproblēmu analīzi; modelēt tirgus līdzsvara izmaiņas, analizēt patērētāja un ražotāja tirgus uzvedības motivāciju, prognozēt tirgus mehānisma darbību atkarībā no konkurences pakāpes tirgū. 1. un 2. kontroldarbs

Kompetences - spēja pamatojoties uz teorētiskām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; uzklausīt un apspriest praktiskus risinājumus, izstrādāt priekšlikumus atbilstoši ekonomiskajai situācijai. Patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomikas jēdziens
2 Pieprasījums un piedāvājums
3 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība
4 Patērētāju rīcība tirgū
5 Ražošana, izmaksas
6 Tirgus konkurences formas, to pazīmes
7 Ražošanas faktoru (resursu) tirgus
1.kontroldarbs: Tirgus pieprasījuma, piedāvājuma un ražošanas izmaksu analīze.
8 Makroekonomikas pamatrādītāji. Cenu indeksi
9 Kopējais pieprasījums un piedāvājums
10 Ekonomikas attīstības cikliskais raksturs
11 Nodarbinātība un bezdarbs
12 Inflācija
13 Nauda un banku sistēma
14 Fiskālā un monetārā politika
15 Valsts budžets un nodokļu politika
16 Starptautiskie ekonomiskie sakari

2.kontroldarbs: Galveno makroekonomisko rādītāju aprēķins un analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā jābūt uzrakstītiem diviem kontroldarbiem; atbildētam mājas darbam par Patērētāju motivāciju tirgū un aizstāvētai prezentācija Power Point versijā par kādu šobrīd aktuālu makroekonomikas problēmu. Noslēgumā paredzēts eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Par Patērētāju motivāciju tirgū – jāatrod trīs piemēri par to, kā uzņēmumi cenšas panākt, lai patērētāji nopirktu vairāk, nekā viņiem tas ir nepieciešams. Mājas darbu atbild mutiski praktisko darbu laikā, tam paredzētajā laikā.

2. mājas darbs. Jāiegūst, jāapkopo, jāatspoguļo un jāizanalizē statistikas dati, par kādu aktuālu makroekonomikas problēmu. Darbs jāizstrādā un jāaizstāv Power Point versijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem, kuri ieguvuši 70% no kopējā vērtējuma, iespēja saņemt akumulējošo eksāmenu. Akumulējošā eksāmena vērtējums veidojas no semestra laikā nokārtoto kontroldarbu un mājas darbu vērtējumiem. Akumulējošo eksāmenu nevar saņemt, pārrakstot kontroldarbus.
Visi studējošie, kas nav ieguvuši akumulējošo eksāmenu, kārto rakstisko eksāmenu. Visiem kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika, LiepU, 2015.269 lpp.;
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2015, 244 lpp.;
3. Williamson D. Stephen. Macroeconomics, 6th edition, published by Pearson Education 2018. 731p.
4. Wang S. Microeconomics Theory Fourth Edition. Singapore: Springer Verlag, 2018. 461 p.
ISBN: 978-981-13-0040-0

Papildliteratūra

1.Šenfelde M. Makroekonomika. 5. izd. Rīga: RTU, 2014. 245 lpp.

2. Olney L. Martha. Macroeconomics a Second Language. Copyright 2011 John Wiley& Sons, Inc. 334 p.;

Periodika un citi informācijas avoti

1. Makroekonomika www.makroekonomika.lv
2. Trading economics www.tradingeconomics.com
3. EUROSTAT www.eurostat.com

4. DOING BUSINESS Measuring Business Regulations www.doingbusiness.org

Piezīmes

Vispārizglītojošais kurss VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Veterinārmedicīna”