Kursa kods Ekon1012

Kredītpunkti 4

Mikroekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMikroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums13.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par ekonomisko likumsakarību zinātnisko un praktisko pielietošanu. Studējošie iegūst izpratni par patērētāja un ražotāja motivāciju tirgū; analizē tirgus mehānisma darbību atkarībā no konkurences pakāpes tirgū un izvērtē peļņas maksimizācijas iespējas. Studiju kurss veicina izpratni par resursu efektīvu izmantošanu un resursu tirgus nosacījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – apgūta plaša mikroekonomikas apakšnozares teorētiskā bāze, spēja izprast un orientēties dažādu pasaules ekonomisko skolu uzskatos un zinātnes sasniegumos. Vispusīga svarīgāko tirgus ekonomikas zinātnisko un praktisko pamatprincipu un likumsakarību izpratne. Prasmes – veikt praktisku mikroekonomikas līmeņa analīzi, spēj izdarīt patstāvīgus secinājumus un priekšlikums; modelēt tirgus līdzsvara izmaiņas, analizēt patērētāja un ražotāja tirgus uzvedības motivāciju; prognozēt tirgus mehānisma darbību atkarībā no konkurences pakāpes tirgū, plānot efektīvu ražošanas resursu izmantošanu atbilstoši resursu tirgus nosacījumiem un uzņēmuma stratēģijai. Kompetences – patstāvīgi atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju un patstāvīgi analizēt uzņēmuma ekonomiskās darbības rezultātus; uzklausīt un apspriest praktiskus risinājumus, pieņemt lēmumus un izstrādāt priekšlikumus atbilstoši ekonomiskajai situācijai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomika, kā zinātne. Divlīmeņu ekonomiskā analīze. Pamatjautājumi un pamatproblēmas. Ekonomiskās sistēmas.
2 Ekonomiskie resursi. Ražošanas iespēju līkne. Alternatīvas.
3 Tirgus jēdziens. Pieprasījums un piedāvājums, to ārpuscenu faktori. Tirgus modeļa grafiskā interpretācija.
4 Elastība. Tās veidi.Elastības praktiskā nozīme.
5 Patērētāja motivācija tirgū.Vajadzības. Labumi.
6 Preces derīguma teorija. Patērētāja līdzsvara nosacījumi. Budžeta taisne un derīguma līkne.
7 Ražošana. Ražošanas funkcija. Ražošanas cikli. Īslaicīgs un ilglaicīgs periods.
8 Resursu krītošās atdeves likums. Ražotāja līdzsvara nosacījumi un grafiskā interpretācija. Izokosta. Izokvanta
9 Ražošanas izmaksu klasifikācija.Izmanksu praktiskie aprēķini.
10 Perfektā konkurence. Peļņas maksimizācijas nosacījumi.
11 Nepilnīgs tirgus: monopols, monopolistiskā konkurence, oligopols. Peļņas maksimizācijas nosacījumi.
12 Ražošanas resursu tirgus specifika.
13 Darbaspēka tirgus. Zemes tirgus.
14 Kapitāla tirgus. Riska teorija. Diskonts. Procents.
15 Uzņēmējspēju tirgus. Informācijas tirgus.
16 Valsts loma ekonomikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā jābūt sekmīgi uzrakstītiem 4 kontroldarbiem. Jāsagatavo 2 mājas darbi: 1) patērētāja motivācija; 2) resursu tirgus raksturojums Latvijā. Rakstisks eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 430 lpp.
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010. 254 lpp.
3. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.
4. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. SIA Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007.
2. Škapars R. Mikroekonomika (loģiskās shēmas). Rīga: 2007. 369 lpp.
3. Lībermanis G. Tirgus, cena, konkurence / 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007. 216 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Latvijas Ekonomists Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005 -. ISSN 1025-8922.

Piezīmes

Obligātais kurss ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā “Ekonomika”.