Kursa kods DatZ4007

Kredītpunkti 2

Datortīklu administrēšana II

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareDatu apstrādes sistēmas un datortīkli

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Andrejs Paura

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2016, Operētājsistēmas I

DatZ2017, Operētājsistēmas II

DatZ2024, Datoru tīkli I

DatZ2025, Datoru tīkli II

Kursa anotācija

Lekcijās studenti turpina apgūt zināšanas par datortīklu infrastruktūras izveidošanu, izmantojot operētājsistēmu GNU/Linux. Laboratorijas darbos studenti apgūst prasmes par operētājsistēmas GNU/Linux instalēšanu, ieviešanu, vadīšanu un uzturēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•zināšanas par Microsoft Windows Server un GNU/Linux serveru operētājsistēmu attīstības vēsturi, versijām, lomām, ieviešanu, vadīšanu un uzturēšanu;
•prasmes par datortīklu infrastruktūras izveidošanu, vadīšanu un uzturēšanu izmantojot gan Microsoft Windows Server, gan GNU/Linux operētājsistēmas;
•kompetence strādājot grupā vai, veicot darbu patstāvīgi, lietot informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par Microsoft Windows Server un GNU/Linux operētājsistēmām, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Laboratorijas darbu virtuālo datoru izveidošana un maršrutētāja lomas konfigurācija.
2 DHCP servera instalācija un konfigurācija.
3 GNU/Linux Ubuntu servera instalācija un konfigurācija.
4 GNU/Linux Debian darba stacijas ar grafisko darbvirsmas vidi instalācija un konfigurācija.
5 4. kontroldarbs: GNU/Linux operētājsistēmu vēsturisks apskats, distributīvi, instalācija, TCP/IP steka konfigurācija, DHCP servera apskats, izveidošana un vadība.
6 GNU/Linux CentOS servera instalācija un konfigurācija
7 GNU/Linux CentOS serverim maršrutētāja lomas konfigurācija.
8 GNU/Linux servera attāla vadība.
9 GNU/Linux servera ugunsmūra konfigurācija izmantojot rīku iptables.
10 Tīmekļa Apache servera vietņu izveidošana GNU/Linux Ubuntu serverim.
11 5. kontroldarbs: Lietotāju kontu un grupu izveidošana un vadība, maršrutēšana, DNS servera apskats, ugunsmūra izveidošana un vadība.
12 Tīmekļa Apache servera vietņu izveidošana GNU/Linux CentOS serverim.
13 GNU/Linux dGNU/Linux atņu servera instalācija un konfigurācija.
14 GNU/Linux drukas servera instalācija un konfigurācija.
15 GNU/Linux DNS servera instalācija un konfigurācija.
16 6. kontroldarbs: Datņu, drukas, tīmekļa un elektroniskā pasta serveru apskats, izveidošana un vadība, datortīklu drošības pamati un virtuālie privātie tīkli.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai varētu kārtot eksāmenu:
Visiem laboratorijas darbiem jābūt izstrādātiem, visiem kontroldarbiem un patstāvīgajam darbam jābūt ieskaitītam.
Kontroldarbi tiek realizēti testu veidā un sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 40% kontroldarba testa jautājumu atbildēti pareizi;
Patstāvīgo darbu students izstrādā individuāli un to novērtē ar atzīmi, saskaņā ar patstāvīgā darba uzdevumā noteiktajām vērtēšanas prasībām;
Eksāmena uzdevumu veido:
teorētiskais tests par studiju kursa otrajā daļā apgūto teorētisko vielu;
praktiskais uzdevums par studiju kursa pirmās un otrās daļas laboratoriju darbos apgūtajām tēmām.
Ja visi kontroldarbi sekmīgi uzrakstīti līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda sākumam, tad students eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa otrajā daļā kārtoto kontroldarbu un patstāvīgā darba atzīmēm.
Eksāmena praktisko uzdevumu novērtē saskaņā ar eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena teorētiskā testa (vai studiju kursa otrās daļas kontroldarbu un praktiskā darba vidējās aritmētiskas atzīmes) un eksāmena praktiskā uzdevuma atzīmēm.

Pamatliteratūra

1.MCSA Windows Server 2016 Study Guide, Published by John Wiley & Sons Inc, 2017. 432 p.
2.Evi Nemeth, Trent R. Hein, Garth Snyder, Dan Mackin, Ben Whaley Unix and Linux System Administration Handbook edition 5th, Published by Pearson Higher Ed USA I, 2017. 1500 p.
3.Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Р. Хейн, при участии Линды Мак-Гинли [и др.] Руководство администратора Linux, [перевод с английского Я.П. Волковой, Д.Я. Иваненко, Ю.И. Корниенко]. 2-е изд. Москва: Вильямс, 2008. 1072 с.

Papildliteratūra

1.John McCabe Free ebook: Introducing Windows Server 2016, Published by Microsoft Press, 2016. 168 p.
2.Paul Cobbaut Linux Fundamentals http://linux-training.be/linuxfun.pdf 2015. 351.
3.Paul Cobbaut Linux System Administrations http://linux-training.be/linuxsys.pdf 2015. 372 p.
4.Paul Cobbaut Linux Servers http://linux-training.be/linuxsrv.pdf 2015. 256 p.
5.Paul Cobbaut Linux Networking http://linux-training.be/linuxnet.pdf 2015. 176 p.
6.Джон Мак-Кейб (John McCabe) Бесплатная электронная книга Введение в Microsoft Windows Server 2016, Издательство Microsoft Press, 2016. 169 c.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātnes”.