Kursa kods DatZ3019

Kredītpunkti 4

Algoritmi un struktūras

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareProgrammēšanas valodas un sistēmas

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar algoritmu veidošanas principiem, to pamatelementiem un veiktspējas analīzes metodēm. Praktisko nodarbību laikā tiek veidotas datu struktūras, pētīti algoritmi, kuri ir saistīti ar to izmantošanu, kā arī analizētas .NET platformā iekļautās datu struktūru un algoritmu realizācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par programmēšanas pamatprincipiem;
prasmes kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, projektēt algoritmus un datu struktūras;
kompetences patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas, sastādīt un analizēt gatavus algoritmus un datu struktūras.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Datu tipu konvertācija
2 Mantošana
3 Interfeisi un struktūras
4 Kontroldarbs
5 Darbs ar failiem un datu plūsmām
6 Algoritmu darbības analizēšana
7 Kontroldarbs
8 Darbs ar sarakstiem
9 Rekursija
10 Koka struktūra
11 Kontroldarbs
12 Elementārie kārtošanas algoritmi
13 Rekursīvie kārtošanas algoritmi
14 Simbolu tabulas
15 Binārie meklēšanas koki
16 Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksāmena uzdevuma vērtējums (60%)

Pamatliteratūra

1. Troelsen A., C# 2010 and the .NET Platform. Apress, 2010.
2. Smyth B., Computing Paterns in Strings, United Kingdom:Williams 2006. (Pie mācībspēka)
3. Cormen T. H., Leiserson C. E.,Rivest R. L.,Stein C., Introduction to Algorithms, Third Edition,USA:The MIT Press, 2009. 1292 lpp.

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Programmēšana” un obligātais studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” pilna laika studijās.