Kursa kods DatZ3003

Kredītpunkti 2

Lielās datu bāzes I

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2004, Datu bāzu tehnoloģijas I

DatZ2005, Datu bāzu tehnoloģijas II

Kursa anotācija

Tiek mācīts par dažāda veida lielām datu bāzēm, to datu bāzu vadības sistēmu atmiņas un procesu arhitektūru. Apskatītā tematika ietver datu bāzu loģisko un fizisko datu modeļu jēdzienus, datu bāzu struktūru definēšanu un dažādu iespēju lietošanu datu izguvē, kā arī datu ielādē datu bāzē. Studenti apgūst praktiskās iemaņas darbā ar lielu datu bāzu vadības sistēmu Oracle Database, kā arī izpilda patstāvīgo darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par lielu datu bāzu arhitektūru un strukturētās vaicājumu valodas paplašinājumu pielietošanas iespējām.
Prasmes praktiski izstrādāt datu bāzes liela apjoma un dažāda tipa datu glabāšanai un izgūšanai; novērtēt lielu datu bāzu arhitektūru; lietot strukturētās vaicājumu valodas paplašinājumu iespējas datu izgūšanai.
Kompetences sadarbībā ar grupu vai patstāvīgi analizēt datus, izvēlēties un argumentēt tehnoloģisko risinājumu liela apjoma datu glabāšanai un izgūšanai.
Kursa rezultāti tiek vērtēti ar vienu mājas darbu, kurā ir jāizstrādā datu bāze, lietojot Oracle datu bāzu vadības sistēmu un kursā apgūtās zināšanas, kā arī uzrakstīti 3 kontroldarbi.
1.Darbs ar datu bāzes META datiem
2.Saliktu vaicājumu vadība
3.Teorētiskais kontroldarbs par datu bāzu arhitektūru, datu glabāšanu un izgūšanu (visas kursā apgūtās tēmas)

Kursa saturs(kalendārs)

1.Lielas datu bāzes un to vadības sistēmas. Datu bāzu vadības sistēmas Oracle lietošana liela apjoma datu bāzu vadībai.
2.Liela apjoma datu bāzes loģiskie un fiziskie modeļi, to vadība. Shēmas, tabultelpas, segmenti, ekstenti, datu bloki, sistēmas žurnāla datnes, vadības faili.
3.Datu bāzes vadības sistēmas eksemplāri un to arhitektūra. Operatīvās struktūras, servera un fona procesi.
4.Dažādu datu bāzes lietotāju veidošana un administrēšana. Lietotāju lomu vadība un pieeja dažādiem datu bāzes resursiem.
5.Datu bāzes struktūras definēšana Oracle datu bāzē. Oracle datu bāzes specifika. Virkņu veidošana. Transakciju vadība un META dati. Objektu sinonīmu vadība.
6.Nosacījumu funkciju atbalsts strukturētajā vaicājumu valodā SQL. Nosacījumu funkciju lietošanas iespējas datu bāzes vadības sistēmas Oracle vaicājumos. Datu vadības funkcijas.
7.Datu atlase hierarhiskos datos. SQL valodas paplašinājums darbam ar hierarhiskajiem datiem.
8.Darbs ar datu skatiem. Vienkāršu un salikto skatu vadība. DML operatoru lietošana skatiem. Materializēto skatu nozīme un vadība.
9.Datu bāzes pārskatu izveides pamati. Pārskatu nozīme un izveide ar datu bāzes standarta rīkiem. Pārskatu izveides skriptu programmēšana.
10.Datu ielādes, importēšanas un eksportēšanas iespējas. Dažāda datu tipa ārējo datu ielāde datu bāzē ar standarta rīkiem. Atsevišķu datu kopu eksportēšana un importēšana.
11.Telpisko datu vadības koncepti. Telpisko datu pamatjēdzieni un SQL valodas paplašinājumi telpisko datu vadībai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kursā paredzēto ieskaiti ar atzīmi, ir nepieciešams sekmīgi izpildīt mājas darbu, kā arī visu trīs kontroldarbu vidējam vērtējumam ir jābūt sekmīgam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem ir nepieciešams patstāvīgi izpildīt mājas darbu, kurā ir jāizstrādā datu bāze, lietojot Oracle datu bāzu vadības sistēmu, vadoties pēc lekcijā definētām prasībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no mājas darba un kontroldarbu vidējā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1.Casteel J., Oracle 12c: SQL. Boston: Cengage Learning, 2016. 604 p. 2. Date C.J. Introduction to Database Systems. 8th ed. Boston: Addison Wesley, 2004. 1024 p. 3. Niemiec R.J. Oracle Database 12c Release 2 Performance Tuning Tips and Techniques. New York: McGraw-Hill Education, 2017. 1085 p.

Papildliteratūra

1.Coronel C., Morris S. Database Systems: Design, Implementation, and Management. Australia: Cengage Learning, 2016. 791 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1."The VLDB Journal", Springer Berlin Heidelberg, http://www.springerlink.com/content/1066-8888 2."Oracle Magazine", Oracle Press, https://blogs.oracle.com/oraclemagazine/ 3."Data Base Journal", QuinStreet, http://www.databasejournal.com

Piezīmes

ITF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne” un
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.