Kursa kods DatZ2057

Kredītpunkti 2

Programminženierijas metodes I

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Kursa anotācija

Kursā pirmajā daļā studentus iepazīstina ar pasaulē zināmo un pielietoto programminženierijas labo praksi, ņemot vērā starptautiskos programminženierijas standartus, Latvijas esošo likumdošanas bāzi un specifiku, kā arī Latvijas IT firmu darbā uzkrāto praktisko pieredzi. Mācību procesā tiek apskatīti programmatūras izstrādes pamatprocesi, to savstarpējā saistība un procesos ietvertās aktivitātes. Studenti tiek iesaistīti komandas darbā patstāvīgi veicamu uzdevumu izpildē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par procesu pieeju dažāda dzīves cikla programmatūras izstrādes projektos un iepazīstas ar atbalstošo procesu uzdevumiem kvalitātes nodrošināšanā (atbilstoši standartiem J-STD-016-1995 un IEEE Std 12207);
• prasmes organizēt savstarpējās informācijas apmaiņu programmatūras izstrādes projekta dalībnieku starpā un izstrādāt projekta iekšējo dokumentāciju;
• kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot noteiktās dokumentēšanas formas un organizēt informācijas apmaiņas pasākumus un vadīt tos, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads programminženierijā.
2 Tehniskās rakstīšanas pamati.
3 Programmatūras dzīves cikls un tā procesi.
4 Sistēmas darbības koncepcijas izstrāde.
5 Sistēmas un programmatūras prasību noteikšana.
6 Prasību dokumentēšanas formas.
7 Sistēmas projektējuma izstrāde.
8 Ieteikumi lietotāju saskarnes veidošanai.
9 Programmatūras kodēšanas standarti.
10 Programmatūras testēšana un nodošana.
11 Programmatūras ieviešana.
12 Programmatūras uzturēšana.
13 Informācijas sistēmu izstrāde Latvijā.
14 Programminženierijas standarti.
15 Informācijas sistēmu izstrādi regulējošie normatīvie akti.
16 Kursa kopsavilkums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligāti jāizpilda un jānodod visi patstāvīgie darbi.Katra semestra laikā par regulāru darbu iespējams uzkrāt 80 punktus, kuri tiek noteikti šādi:
–Klātienes piedalīšanās katrā praktiskā nodarbībā (2x16 nodarbības) - 32
–Patstāvīgo darbu savlaicīga izpilde (1x5=5)
–Lekciju apmeklēšana (1x16 lekcijas) - 16
Semestrim beidzoties, punkti tiek sasummēti, un tie var noteikt ieskaites pamata atzīmi (10 punkti veido atzīmes 1 balli). Šo vērtējumu iespējams paaugstināt atbildot uz papildjautājumiem.

Pamatliteratūra

1. IEEE Computer Society SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge/ Project Management Institute 2013 Fifth Version. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.riphah.edu.pk/EditorUploadedFiles/PMU/PMBOK%20Guide%20Fifth%20Edition.pdf [Skatīts 2014.11.24.]
2. IEEE Std-J-016-1995.Trial Use Standard. Standard for Information Technology. Software Life Cycle Processes Software Development. Acquirer-Supplier Agreement. (LVS Standartu lasītava)
3. ISO/IEC 12207. 2008. Systems and software engineering. Software life cycle processes (LVS Standartu lasītava)
4. ISO/IEC 26514:2008. Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation, 2008. (LVS Standartu lasītava)

Papildliteratūra

1. Sustainability in Software Engineering: A Systematic Literature Review. Birgit Penzenstadler, Veronika Bauer (Germany), Coral Calero, Xavier Franch (Spain) [tiešsaiste]. Pieejams:https://www.academia.edu/23944856/Sustainability_in_software_engineering_A_systematic_literature_review [Skatīts 24.04.2017.].
2. ISO/IEC 20000-1:2005. Information technology -- Service management -- Part 1: Specification (LVS Standartu lasītava)
3. ISO/IEC 20000-2:2005. Information technology -- Service management -- Part 2: Code of practice (LVS Standartu lasītava)

Piezīmes

Obligātais kurss ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai un ITF akadēmiskās studiju programmas Datorvadība un datorzinātne studentiem.