Kursa kods DatZ2031

Kredītpunkti 2

Datorgrafika

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko grafisko lietojumprogrammu vispārējos darbības principus un to izmantošanu dažāda veida grafisko darbu sagatavošanā. Studenti iegūst praktiskas iemaņas vektorgrafikas un rastrgrafikas attēlu datņu izveidē grafiskajās lietojumprogrammās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - par grafisko lietojumprogrammu izmantošanas iespējām un pielietojuma sfērām;
• prasmes - pielietot praksē vektorgrafikas un rastrgrafikas lietojumprogrammas;
• kompetence - strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, prast izstrādāt informācijas vizuālā materiāla sagatavošanu, publicēšanu un iespieddarba izdruku.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vektorgrafika. Darba lapas iestatījumi un to maiņa.
2 Pamata objektu zīmēšana un parametru iestatīšana.
3 Objektu kopēšana, dublēšana, mērogošana.
4 Objektu līnijas un aizpildījuma noformēšana.
5 Objektu izkārtojuma sakārtošana.
6 Darbības ar objektiem.
7 Darbs ar tekstu. Mākslinieciskais teksts.
8 Darbs ar līniju. Līnijas izveide.
9 Līnijas korekcija. Objektu pārveidošana par līniju.
10 Darbs ar interaktīviem rīkiem.
11 Rastra grafikas programmas darba vide. Darba lapas iestatījumi un to maiņa.
12 Maskas atlasīšanas rīki, to parametri un īpašības. Atlasījumu korekcijas iespējas.
13 Ātrās maskas un to pielietošana darbam ar slāņiem.
14 Pamatdarbības ar slāņiem. Slāņu kārtošana, grupēšana un apvienošana. Slāņu īpašības un korekcija.
15 Attēla krāsu korekcija. Attēla korekcija. Retušas tehnikas. Attēlu montāža.
16 Apgabalu aizpildījumu veidi. Darbs ar tekstu rastra grafikas programmā. Rastrgrafikas attēlu apstrāde vektorgrafikas liet.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no visu kontroldarbu atzīmēm. Vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus.

Pamatliteratūra

1. Šmits A. Digitālā fotogrāfija: Adobe Photoshop Lightroom : lietotāja rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 320 lpp.
2. Haginss B., Proberts I. Digitālā fotogrāfija :tehnika un iespējas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp.
3. Raits M. Digitālā fotogrāfija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. 239 lpp.
4. Simonovičs S.V., Jevsejevs G.A., Aleksejevs A.G.. Datorgrafika. Rīga: Kamene, 2003. 221 lpp.

Papildliteratūra

1. Karbo M. B. Digitālā kamera no A līdz Z. Rīga: Egmont Latvija, 2004. 98 lpp.
2. Chapman N., Chapman J. Digital multimedia./ 2nd ed. Chichester, West Sussex: John Wiley and Sons, 2004. 679 p.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.