Kursa kods DatZ2017

Kredītpunkti 2

Operētājsistēmas II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar Unix un Unix-līdzīgo operētājsistēmu attīstības etapiem un to arhitektūras īpatnībām. Studenti tiek iepazīstināti ar Unix-līdzīgo operētājsistēmu pamata saskarnes veidu – komandrindas, kā arī procesu pārvaldes norisi, servisiem un ielādes shēmām Unix- līdzīgās operētājsistēmās. Studenti apgūst praktiskās iemaņas par Linux operētājsistēmas lietošanas, administrēšanas un konfigurēšanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•zināšanas - par Microsoft Windows un Unix-līdzīgām operētājsistēmām;
•prasmes - lietot, konfigurēt un administrēt Microsoft Windows, Mac un Linux operētājsistēmas;
•kompetence - patstāvīgi analizēt un risināt ar operētājsistēmām saistītas problēmas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Linux OS instalēšanas process. Linux OS instalēšana uz virtuālās mašīnas.
2 Linux vide un komandu sintakses īpatnības.
3 Failu un direktoriju izveidošana, kopēšana, dzēšana un pārdēvēšana.
4 Komandas izvades pārvirzīšana, teksta faila veidošana un satura apskatīšana.
5 Darbs ar failu un direktoriju atļaujām.
6 Failu sistēmu montēšana.
7 Kontroldarbs.
8 Lietotāja veidošana, dzēšana un administrēšana un lietotāja grupas veidošana, lietotāju pievienošana grupai un administrēšana.
9 Lietotāju grupas veidošana, dzēšana un administrēšana. Lietotāju pievienošana grupai.
10 Lietotāju pieteikšanās un atteikšanās konfigurēšana.
11 Vienkāršu skriptu izstrāde.
12 Dažādu ciklu un konstrukciju veidošana skriptos.
13 Komplicētu skriptu izstrāde.
14 Komplicētu skriptu izstrāde.
15 Datņu arhivēšana.
16 Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu 2. daļā paredzēto ieskaiti ar atzīmi:
•nepieciešams izpildīt visus 2. daļas praktiskos darbus;
•nepieciešams izpildīt 2. daļā paredzētos kontroldarbus;
•nepieciešams nodot un aizstāvēt (prezentēt) patstāvīgo darbu.
Ieskaites atzīme tiek formēta, kā akumulējošā atzīme, ņemot vērā apmeklējumu, praktiskos darbus, vērtējumus par kontroldarbiem un vērtējumu par patstāvīgo darbu.

Pamatliteratūra

1.Таненбаум Э. Современные операционные системы. Москва: Питер, 2010.1116 с.
2.Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems (4th Edition), Pearson; 4 edition (March 20, 2014). 1136 p.
Pieejams [04.2017.]: http://ebook3000.info/windows/modern-operating-systems-4th-edition-1538.html
3.Watson J. A History Of Computer Operating Systems: Unix, Dos, Lisa, Macintosh, Windows, Linux. Nimble Books LLC (June 27, 2008). 60 p.
4.Stark J. Linux: Linux Guide for Beginners: Command Line, System and Operation (Linux Guide, Linux System, Beginners Operation Guide, Learn Linux Step-by-Step), CreateSpace Independent Publishing Platform (19 July 2016). 165 p.

Papildliteratūra

1.Vogel M. Get started with ubuntu 16.04 LTS. Ebook (April 22, 2016), 546 p.
2.Robbins A. Classic Shell Scripting: Hidden Commands that Unlock the Power of Unix. O'Reilly Media; 1 edition (26 May 2005). 560 p.
Pieejams [04.2017.]: https://doc.lagout.org/operating%20system%20/linux/Classic%20Shell%20Scripting.pdf
3.Ward B. How Linux Works: What Every Superuser Should Know 2nd Edition. No Starch Press; 2 edition (November 21, 2014). 392 p.
4.Žurnāls “LINUX journal”. Pieejams: http://www.linuxjournal.com/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne” un nozares profesionālās specializācijas kurss profesionālajā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.