Kursa kods DatZ2016

Kredītpunkti 2

Operētājsistēmas I

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aleksejs Zacepins

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa laikā studenti tiek iepazīstināti ar operētājsistēmas pamatiem, to attīstības etapiem un galvenajām komponentēm. Pārsvarā tiek apskatītas personālo datoru operētājsistēmas, pieminot arī mobilo un citu iekārtu operētājsistēmas. Padziļināti tiek apskatītas aktuālās Microsoft Windows un Mac operētājsistēmas. Studenti iegūst praktiskās iemaņas par Microsoft Windows un Mac operētājsistēmu lietošanas, administrēšanas un konfigurēšanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•zināšanas - par Microsoft Windows un Unix-līdzīgām operētājsistēmām;
•prasmes - lietot, konfigurēt un administrēt Microsoft Windows, Mac un Linux operētājsistēmas;
•kompetence - patstāvīgi analizēt un risināt ar operētājsistēmām saistītas problēmas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Windows OS instalēšanas process. Windows OS instalēšana uz virtuālā datora.
2 Windows OS lietotāja vides pielāgošana un konfigurēšana.
3 Komandrindas (cmd) vides apskats un pamat komandu izpilde.
4 Vienkāršu .bat failu izveidošana.
5 Komplicētu .bat failu izstrāde.
6 Kontroldarbs: darbs ar cmd vidi un .bat failu izstrāde.
7 Lietotāju kontu izveidošana un lietotāju administrēšanas funkcijas.
8 Windows OS vadības paneļa iestatījumu un funkciju izpēte.
9 Datoru sistēmas pārvaldības opcijas.
10 Cietā diska pārvaldības un uzraudzības opcijas.
11 Windows OS reģistra izpēte un iestatījumu mainīšana.
12 Darbu uzsākšana uz Mac OS.
13 Mac OS lietotāja vides pielāgošana un konfigurēšana.
14 Darbs ar failu sistēmu Mac OS vidē.
15 Lietotāju kontu administrēšana Mac OS vidē.
16 Lietojumprogrammu instalēšanas process Mac OS vidē.
17 Darbs ar pamat Mac OS lietojumprogrammām.
18 Datu sinhronizēšanas opcijas starp vairākiem Mac datoriem.
19 Citu iOS bāzētu ierīču savienošana ar Mac OS datoru.
20 Ieskats Shell skriptu izveidošanā.
21 Kontroldarbs: Mac operētājsistēmas lietošana un konfigurēšana.
22 Mākoņplatformu apskate un salīdzināšana.
23 Kontroldarbs: Teorijas kontroldarbs.
24 Patstāvīgo darbu aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu 1. daļā paredzēto ieskaiti ar atzīmi:
•nepieciešams izpildīt visus 1. daļas praktiskos darbus;
•nepieciešams izpildīt 1. daļā paredzētos kontroldarbus.
Ieskaites atzīme tiek formēta, kā akumulējošā atzīme, ņemot vērā apmeklējumu, praktiskos darbus, vērtējumus par kontroldarbiem un vērtējumu par patstāvīgo darbu.

Pamatliteratūra

1.Таненбаум Э. Современные операционные системы. Москва: Питер, 2010.1116 с.
2.Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems (4th Edition), Pearson; 4 edition (March 20, 2014). 1136 p.
Pieejams [04.2017.]: http://ebook3000.info/windows/modern-operating-systems-4th-edition-1538.html
3.Watson J. A History Of Computer Operating Systems: Unix, Dos, Lisa, Macintosh, Windows, Linux. Nimble Books LLC (June 27, 2008). 60 p.
4.Stark J. Linux: Linux Guide for Beginners: Command Line, System and Operation (Linux Guide, Linux System, Beginners Operation Guide, Learn Linux Step-by-Step), CreateSpace Independent Publishing Platform (19 July 2016). 165 p.

Papildliteratūra

1.Vogel M. Get started with ubuntu 16.04 LTS. Ebook (April 22, 2016), 546 p.
2.Robbins A. Classic Shell Scripting: Hidden Commands that Unlock the Power of Unix. O'Reilly Media; 1 edition (26 May 2005). 560 p.
Pieejams [04.2017.]: https://doc.lagout.org/operating%20system%20/linux/Classic%20Shell%20Scripting.pdf
3.Ward B. How Linux Works: What Every Superuser Should Know 2nd Edition. No Starch Press; 2 edition (November 21, 2014). 392 p.
4.Žurnāls “LINUX journal”. Pieejams: http://www.linuxjournal.com/

Periodika un citi informācijas avoti

1. LINUX Format. UK. ISSN: 1470-4234 Pieejams: http://www.linuxformat.ru/
2. Открытые системы. СУБД. Москва: Открытые системы. ISSN 1028-7493.
3. Системный администратор. Pieejams: http://www.samag.ru/ ISSN 1813-557

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne” un nozares profesionālās specializācijas kurss profesionālajā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.