Kursa kods DatZ2004

Kredītpunkti 2

Datu bāzu tehnoloģijas I

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Tiek mācīts par datu bāzes tehnoloģijām un to pamatiespējām. Apskatīti relāciju datu bāzes projektēšanas pamati, datu modeļa un shēmu jēdzieni. Mācīts kā izstrādāt, sasaistīt un normalizēt datu tabulas relāciju datu bāzēs. Apgūti tabulu sasaistes veidi. Teorētiski un praktiski apgūta datu izguve no vienas un vairākām tabulām ar strukturēto vaicājumu valodu. Studenti apgūst praktiskās iemaņas darbā ar datu bāzu vadības sistēmu PostgreSQL, kā arī izpilda patstāvīgo darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par datu bāzu tehnoloģiju pamatjēdzieniem, lietošanas paņēmieniem un strukturēto vaicājumu valodu SQL.
prasmes praktiski izstrādāt datu bāzes dažāda tipa datu glabāšanai; novērtēt datu tabulu projektējumu un novērst projektējuma nepilnības; izgūt datus ar strukturētās vaicājumu valodas SQL palīdzību.
kompetence sadarbībā ar grupu vai patstāvīgi analizēt datus, izvēlēties un argumentēt tehnoloģisko risinājumu datu glabāšanai un izgūšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dati, informācija, zināšanas.
2. Datu modeļa jēdziens.
3. Relāciju datu modelis.
4. Tabulu normalizācija.
5. Datu bāzu vadības sistēmas.
6. Relāciju datu bāzes modeļa izstrāde konkrētam uzdevumam.
7. Datu bāzu vadības sistēmas PostgreSQL arhitektūra.
8. Relāciju datu bāzes tabulu izstrāde.
9. Datu definēšanas valodas izteikumu lietošana.
10. Tabulu sasaistes veidošana.
11. Tabulas rekursīvā sasaiste.
12. Strukturētā vaicājumu valoda.
13. Tabulu skati.
14. Datu izgūšana no vienas tabulas.
15. Datu izgūšana no vairākām tabulām.

16. Datu grupēšanas iespējas vaicājumos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts mājas darbs un nokārtoti 3 kontroldarbi. 1. mājas darbā ir jāizstrādā datu bāzes projekts, pielietojot kursa 1. daļā apgūtās zināšanas. Ir nepieciešams, lietojot praktiskajos darbos apgūtās iemaņas, izveidot un iesniegt datu bāzes projektu un tā apraksta dokumentu, kas paskaidro izstrādāto projektu. 1. kontroldarbs: Relāciju datu bāzes modeļa izveide noteiktai problēmsfērai.
2. kontroldarbs: Datu tabulu izveide un saišu definēšana. Datu ievade un indeksēšana.
3. kontroldarbs: Datu ielāde datu bāzē un datu izgūšana no vienas tabulas.
1. daļas noslēgumā ir ieskaite ar atzīmi. Lai saņemtu ieskaites vērtējumu, jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem un sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem. Ieskaites vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no kontroldarbu atzīmēm un mājas darba. Kontroldarbus var rakstīt tikai norādītā laikā. Students pēc izvēles var pārrakstīt vienu no kontroldarbiem līdz individuālo studiju

Pamatliteratūra

1. Date C.J. An Introduction to Database Systems, An 8th Ed. Boston: Addison Wesley, 2004. 1024 p.
2. Coronel C. Database principles: fundamentals of desing, implementation and management. Andover: Cengage Larning, 2013. 866 p.
3. Oppel A.SQL: a beginners guide New York: McGraw-Hill, 2016. 533 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Data Base Journal", QuinStreet, Pieejams: http://www.databasejournal.com
2. Emuārs "DB-Enignes Blog", solid IT, Pieejams: https://db-engines.com/en/blog

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un obligātais kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā“Datorvadība un datorzinātne”.