Kursa kods DatZ1010

Kredītpunkti 2

Programmēšanas pamati II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros tiek apskatīti mūsdienīgas objektu orientētas programmēšanas valodas elementi – datu tipu konvertācijas, klases un objekti, izņēmumu apstrādes mehānismi. Padziļināti tiek apskatītas funkciju izmantošanas īpatnības darbā ar dažādiem datu tipiem. Praktisko nodarbību ietvaros studenti gūst iemaņas vienkāršu programmu veidošanā, izmantojot programmēšanas valodu C# objektu, un klases.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par programmēšanas pamatprincipiem;
prasmes kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu.
kompetences patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas vienkāršu aprēķinu, un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, neizmantojot datu vadības sistēmas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Funkcijas
2 Funkcijas
3 Datu tipi
4 Datu tipu konvertēšana
5 Robainie masīvi
6 Darbs ar masīviem
7 Funkciju definēšana
8 Funkciju lietošanas īpatnības
9 Klases un objekti
10 Klases un objekti
11 Vērtības un atsauču tipi
12 Vērtības un atsauču tipi
13 Klases īpašības
14 Statiskas funkcijas
15 Izņēmum apstrāde
16 Izņēmumu ģenerēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu pirmajā daļā paredzēto ieskaiti ar atzīmi un kārtotu eksāmenu otrajā daļā ir nepieciešams apmeklēt vismaz 50% praktisko nodarbību katrā semestrī. Ieskaites atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (60%), ieskaites uzdevuma vērtējums (40%). Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksāmena uzdevuma vērtējums (60%).

Pamatliteratūra

1. Troelsen A., C# 2010 and the .NET Platform. Apress, 2010.
2. David S. P., Introducing Microsoft .NET 3rd ed. Microsoft Press, 2003. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)
3. Petzold C., Programming Microsoft Windows with C#, Microsoft Press, 2001. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)

Papildliteratūra

1. NET Development [tiešsaiste] [skatīts 29.11.2010.]. Pieejams: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff361664.aspx

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālās bakalaura studiju programmas „Programmēšana” un obligātais studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” pilna laika studijās.