Kursa kods CitiP007

Kredītpunkti 2

Ievads viesmīlībā

Kursa papildus materiāli CitiP007_Ievads_viesmīlībā.pdf

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Sandra Īriste

Dr. paed.

Kursa anotācija

Mācību prakses laikā studenti iegūst zināšanas par studiju kārtību LLU, iepazīstas ar studiju gada iedalījumu, studentu tiesībām un pienākumiem, ar LLU Fundamentālās bibliotēkas darba kārtību. Studenti apmeklē dažādus ēdināšanas un viesu izmitināšanas uzņēmumus, iepazīstas ar to darbības specifiku, ražošanas un viesu apkalpošanas darba organizācijas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas par studiju kārtību universitātē un par viesmīlības nozares darbības aktualitātēm (tests);
prasmes – prot darboties komandā (grupu darbs);
kompetence - spēj sistematizēt, apstrādāt un analizēt dažādu viesmīlības uzņēmumu piedāvājumu, to aktuālās praktiskās problēmas, (patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju procesa raksturojums LLU. LLU sociālajos medijos. Ārpusstudiju aktivitātes
2 E-studijas, to pārvaldība un lietošana
3 Bibliotēkas fondi, informācija par bibliotēkas datu bāzēm
4 Mācību ekskursija
5 Studentu mobilitāte, studijas ārvalstu augstskolās ERASMUS+ programmas ietvaros
6 Informācija par PTF fakultāti, studiju programmām
7 Mācību ekskursija
8 Studiju nolikums, citi normatīvie dokumenti
9 Higiēnas minimums
10 Patstāvīgā darba prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Dalība nodarbībās (vismaz 80%), sekmīgi uzrakstīts tests, patstāvīgā darba izstrāde un prezentēšana par 2 mācību ekskursijās apmeklētajiem viesmīlības uzņēmumiem (1 – viesu izmitināšanas uzņēmumu, 1 – ēdināšanas uzņēmumu).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses aizstāvēšanai tiek sagatavota 5 minūšu ilga prezentācija, kurā students īsumā raksturo veiktos uzdevumus, praksē iepazītos uzņēmumus, izklāsta galvenos secinājumus un priekšlikumus, atbild uz prakses vadītājas un kursabiedru jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi nokārtots tests un izstrādāts patstāvīgais darbs veido 60% vērtējuma, piedalīšanās visās mācību ekskursijās un nodarbībās veido 40% no vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Freijers V. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība. Rīga: Biznesa augstskola Turība. 2011.
2. Forands I. Viesnīcas menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2011, 232. lpp.
3. Handbook on Tourism Product Development. Madrid: World Tourism Organization, 2011, 139 p.
3. Lingebērziņš Ē. Tūrisma uzņēmuma vadīšana kultūras atšķirību kontekstā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017, 271 lpp.
4. Millere I., Medne L., Riekstiņa-Dolģe R. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007, 176 lpp.

Papildliteratūra

1. Scanlon N.L. Catering management. Hoboken New Jersey: Wiley, 2013, 262 p.
2. Morrison A.M. Hospitality and travel marketing. Clifton Park: Delmar Cengage Learning. 2010, 786 p.
3. Vanaga V. Viesu apkalpošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009, 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Journal of Management. Emerald Insight. ISSN: 1746-5265

Piezīmes

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 1. semestris (PL) – LKI līmenis – 6.