Kursa kods Citi3014

Kredītpunkti 2

Zinātniskā darba pamati

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anda Jankava

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss dod priekšstatu par zinātni un zinātnisko darbu, zinātnes organizāciju Latvijā. Kursā apskatīti studentu zinātniskā darba (ZPD) veidi un organizācija. Bibliogrāfijas avotu un informācijas izmantošana zinātniskajā darbā. Apskatīti ZPD posmi un tematikas izvēles nosacījumi, pētnieciskā darba izstrādes metodika. Kursā piedāvātas ZPD plašāk pielietojamās metodes un to izvēles nosacījumi. Pētījumu rezultātu noformēšana un novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par zinātni un zinātnisko darbu, zinātniskā darba organizāciju Latvijā. Zināšanas par zinātniski pētnieciskā darba izstrādes metodiku un pētījumu rezultātu noformēšanu;
• prasmes organizēt un plānot zinātnisko pētījumu veikšanu, pielietot pētnieciskā darba metodes, noformēt un novērtēt pētījumu rezultātus;
• kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai novērtētu zinātnes un pētniecības lomu un radītu jaunas pieejas specialitātes jomu inovatīvā attīstībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātne un zinātniskais darbs.
2 Zinātnes organizācija un zinātnisko darbinieku sagatavošana Latvijā.
3 Studentu zinātniskā darba veidi un organizācija.
4 Zinātniskās pētniecības darba posmi un tematika.
5 Prakt. darbs - Tēmas izvēle un formulēšana.
6 Bibliogrāfijas avotu un informācijas izmantošana zinātniskajā darbā.
7 Zinātniskās informācijas meklēšana.
8 1.kontroldarbs. Pr. darbs - Literatūras studijas, informācijas meklēšana.
9 Pētnieciskā darba izstrādes metodika.
10 Zinātniskās pētniecības darba programmas izstrādāšana.
11 Pr. darbs - Analītiskā apskata sastādīšana.
12 Pr.darbs - Literatūras saraksts, atsauces, citēšana.
13 Pētījumu rezultātu noformēšana.
14 Pētnieciskā darba efektivitāte un vērtēšana.
15 Zinātniski pētnieciskā darba rezultātu ieviešana.
16 2.kontroldarbs. Darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem 2 kontroldarbiem par teorētiskiem jautājumiem, jāiesniedz un jāaizstāv referāts par izvēlēto tēmu, kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstsk. soc. zin. stud. progr. studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu, Humanitārās zinātnes / Zin. red. Signe Mežinska. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
3. Vedins I. Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008. 702 lpp.

Papildliteratūra

1. Studentu darbu noformēšana: Metodiskie norādījumi. Sast. U. Kļaviņš, R. Sudārs. Jelgava: LLU, 2004.
2. Безрукова В. С. Как написать реферат, курсовую и дипломную работу. Санкт-Петербург: Речь, 2008.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts LIF bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība" obligātajā daļā.