Kursa kods BūvZP010

Kredītpunkti 3

Inženierģeodēzija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa anotācija

Praksē apgūst zemes vienību robežu un topogrāfisko uzmērīšanu; virsmas nivelēšanu un līdzināšanas projektēšanu; ceļa trases nospraušanu un uzmērīšanu, profilu sastādīšanu un projektēšanu tajos; būvobjekta asu nospraušanu; dažādus inženierģeodēziskos darbus būvniecības procesā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzmērīšanas atbalstpunktu ierīkošana ar teodolītgājienu, augstumu noteikšana ar ģeometrisko nivelēšanu.
2 Tahimetrija ar teodolītu. Topogrāfiskā plāna sastādīšana. Virsmas nivelēšana pa kvadrātiem.
3 Ceļa trases uzmērīšana. Ēkas asu nospraušana. Dažādi inženierģeodēziski uzdevumi būvniecībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāprot veikt topogrāfisko uzmērīšanu un plāna sastādīšanu; nospraust apvidū lineāru būvju trases, veikt to uzmērīšanu, sastādīt garen- un šķērsprofilus un projektēt tajos; nospraust zemes virsmas līdzināšanas un būvobjekta projektus apvidū; veikt dažādus speciālos inženierģeodēziskos darbus būvniecībā.

Pamatliteratūra

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M. Zuments U. Ģeodēzija.-R.:Zvaigzne,1993
2. Horizontālā uzmērīšana.-Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1988
3. Nivelēšana.-Metodiskie norādījumi., Jelgava, 1995.
4. Багратуни Г.В. Ганъши В.И. Дфнилевич Б.Б. и др. Инженерная геодезия. - М. Недра. 1984.

Papildliteratūra

1. Ģeodēzisko datu sagatavošana celtniecības projekta pārnešanai dabā un būves nospraušanas metodes izvēle. - Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1987.
2. Zemes virsmas nivelēšana pa kvadrātiem un zemes darbu projektēšana. - Metodiskie norādījumi.,Jelgava, 1987.
3. Пособие по производству геодезических работ в строительстве. ЦНИИОМТП. - М. Стройиздат. 1985.
4. Справочник по геодезическим работам в строительно - монтажном производстве. Под ред. Ю.В.Полищука. -М. Недра 1990.

Piezīmes

Priekšmets iekļauts būvniecības specialitātes studiju programmas obligātajā daļā, 2. semestrī.