Kursa kods BūvZ6039

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā aplūkotas literatūras studijas par maģistra darba tēmu, zinātniskā darba struktūra un noformēšana. Eksperimentālo darbu veikšanas metodikas izvēle un pētījumu darba plāna sastādīšana. Eksperimenta iekārtas (objekta) izvēle un sagatavošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pētniecības darbu plānošanu.
Prasmes veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus.
Kompetence definēt pētniecības darba uzdevumu un veikt eksperimentālos pētījumus.
Darba metodikas izstrāde un materiālās bāzes sagatavošana

Kursa saturs(kalendārs)

1. Literatūras studijas par izvēlēto maģistra darba tēmu.
2. Zinātniskā darba hipotēzes izvirzīšana un darba metodikas izstrāde.
3. Eksperimentālo (analītisko) pētījumu darbu plāna sastādīšana.
4. Eksperimenta iekārtas (objekta) izvēle.
5. Eksperimenta iekārtas (objekta) sagatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite par literatūras studijām, darba metodikas izstrādi un eksperimenta iekārtas (objekta) sagatavošanu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studiju apkopojums par darba tēmu. Darba metodikas apraksts. Eksperimenta iekārtas (objekta) sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Literatūras studiju apkopojuma, darba metodikas izstrādes un eksperimenta iekārtas (objekta) sagatavošanas kvalitāte.

Pamatliteratūra

1. Harris, H G/ Structural modelling and experimental techniques/ H G Harris, G M Sabnis.- 2nd ed. London, New York,... CRC Press, 1999.- 789 pp.
2. Fu, Feng: Advanced modelling techniques in structural design.- City University London. Chichester, United Kingdom; Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, 2015, 258 p.
3. Kottegoda, N. T., Rosso R. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.

Papildliteratūra

1. Floyd, Anthony C. Green building: a professional's guide to concepts, codes and innovation : includes IgCC provisions/ Anthony C. Floyd, Allan Bilka.- Clifton Park, NY: Delmar, Cengage Learning, 2012., 271 lpp.
2. Civil engineering heritage in Europe: 18th-21st century / [editorial board: Gorazd Humar, editor-in-chief... [et al.]]; European Council of Civil Engineers. - Nova Gorica : Grafika Soča, 2009. - 375 p.
3. Stepinski, Tadeusz. Advanced structural damage detection: from theory to engineering applications/ Tadeusz Stepinski, Tadeusz Uhl and Wieslaw Staszewski. - Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, [2013], 328 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545
2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Būvniecība”