Kursa kods BūvZ5013

Kredītpunkti 3

Datorgrafika un datorprojektēšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums11.11.2014

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kurss iepazīstina ar būvju projektēšanā pielietojamām analīzes un datorgrafikas programmām, nostiprina iemaņas darbā ar programmsistēmām AUTOCAD un REVIT, iepazīstina ar telpiskās modelēšanas metodēm un optimizācijas uzdevumiem būvju projektēšanā, to formulēšanu un risināšanu izmantojot datoru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas. Pielietošanas līmenī 1) projektēšanā izmantojamās populārākās datorgrafikas programmas, 2) matemātiskās optimizācijas teorijas pamati;
• Prasmes. 1) darbības ar datorgrafikas programmām Autocad, REVIT, 2) optimizācijas uzdevuma formulējums un risināšana ar programmu MS-EXCEL;
• Kompetence. Spēja novērtēt dažādu datorprojektēšanas metožu pielietojuma efektivitāti atšķirīgiem uzdevumu un problēmu tipiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Projektēšanas darba specifika un tā automatizēšanas iespējas.
2 Programmsistēma AUTOCAD, tās uzbūve, vēsturiskā attīstība un versijas.
3 Programmsistēmas AUTOCAD darba vide un galvenās komandas.
4 Rasējumu rediģēšana, saglabāšana un izdruka programmsistēmā AUTOCAD.
5 Telpiskās modelēšanas pamati programmsistēmā AUTOCAD.
6 Telpisko modeļu vizualizācija programmsistēmā AUTOCAD.
7 Būvju modelēšanas programmsistēmas REVIT koncepcija un darba vide.
8 Būvju modelēšanas programmsistēmas REVIT grafiskā daļa.
9 Būves informācijas datu bāzes izveide un apstrāde ar programmsistēmu REVIT.
10 Projektēšanas process kā optimāla risinājuma meklējums, projektēšana un matemātiskā optimizācija
11 Matemātiskās optimizācijas uzdevuma formulējums.
12 Optimizācijas algoritmu uzbūve un darbības principi.
13 Optimizācijas uzdevumu risināšana ar programmu MS EXCEL-SOLVER.
14 Konstrukciju analīzes datorprogrammas ar integrētām grafiskā attēlojuma funkcijām - (Analysis, LIRA).
15 Darbs ar datorprogrammu ANALYSIS
16 Darbs ar datorprogrammu LIRA

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāt un aizstāvēt patstāvīgo darbu datorgrafikā. Darbu aizstāvot, spēt nodemonstrēt apgūtās zināšanas un prasmes, nopamatot sava darba izstrādē pielietoto metožu izvēli.

Pamatliteratūra

1. Mozga N. Projektēšanas pamati programmā AutoCAD 2010. Redaktore Dz. Auziņa. Rīga: Mācību grāmata, 2010. 285 lpp.
2. Stavridis L. T. Structural systems: behaviour and design. London: Thomas Telford, 2010. 2 sēj.
3. Чэпел Э. Официальный учебный курс AutoCAD Civil 3D 2013. Москва: ДМК Пресс, 2013. 560 с.
4. Weir Thomas S. Mastering Revit structure 2010 /Thomas S. Weir, Jamie D. Richardson, David J. Harrington. Indianapolis, Indiana : Wiley Publishing, 2009. 865 p.

Papildliteratūra

1.Excel Solver - Easy Excel Tutorial. [tiešsaiste]. [skatīts 04.12.2014.]. Pieejams: http://www.excel-easy.com/data-analysis/solver.html
2.Support and learning for AutoCAD. [tiešsaiste]. [skatīts 04.12.2014.]. Pieejams: http://knowledge.autodesk.com/support/autocad
3. Building Information Modeling. Revit Products. Autodesk Knowledge Network. [tiešsaiste]. [skatīts 04.12.2014.]. Pieejams: http://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/ENU/Revit/files/GUID-03565843-BB48-4707-B54C-39D6E8E51880-htm.html

Periodika un citi informācijas avoti

1. LiraLand. [tiešsaiste]. [skatīts 04.12.2014.]. Pieejams: http://www.liraland.com/news/

Piezīmes

Kurss iekļauts LIF Būvzinātnes, Zemes ierīcības, Ainavu arhitektūras, Hidroinženierzinātnes un Vides inženierzinātnes maģistra studiju programmas obligātajā (A) daļā.