Kursa kods BūvZ5010

Kredītpunkti 2

Kadastrālā uzmērīšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Velta Paršova

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti padziļināti apgūst mūsdienīgās zemes un būvju kadastrālās uzmērīšanas sistēmas pamatprincipus, tās mērķus un uzdevumus. Programma orientēta uz kadastrālās uzmērīšanas tiesisko pamatu un uzmērīšanas sistēmas pilnveidošanu. Studiju procesā iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot darbā valsts institūcijās un pašvaldībās, kā arī veicot pētījumus un izstrādājot projektus par kadastrālās uzmērīšanas jautājumiem. Iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot par pamatu studijām doktorantūrā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un padziļināta izpratne par vispārīgajiem uzstādījumiem zemes un būvju kadastrālajā uzmērīšanā, kā arī par zemes vienību, būvju un telpu grupu uzmērīšanu;
• prasmes patstāvīgi veikt kadastrālās uzmērīšanas darbības, pielietot mērniecības metodiku un veikt ar mērniecības darbībām saistītus pētījumus;
• kompetence sadarbībā ar studiju kursa vadītāju veikt iegūto rezultātu apstrādi un zinātnisku izvērtēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zemes kadastrālās uzmērīšanas vispārīgie jautājumi
2 Zemes kadastrālās uzmērīšanas precizitāte
3 Platību aprēķināšana
4 Zemes lietošanas veidi
5 Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi
6 Uzmērīšanas tīkli
7 Uzmērīšanai nepieciešamā informācija
8 Zemes vienības kadastrālā uzmērīšana
9 Zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana
10 Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti
11 Zemes kadastrālajā uzmērīšanā iesaistīto personu tiesības un pienākumi
12 Būvju tehniskā inventarizācija (1945. – 2005.g.)
13 Būvju kadastrālās uzmērīšanas vispārīgie jautājumi
14 Ēku kadastrālā uzmērīšana
15 Telpu grupu kadastrālā uzmērīšana
16 Inženierbūvju kadastrālā uzmērīšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa. Zemes īpašumi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 65 lpp.
2. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 2.daļa. Būvju īpašumi. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 184 lpp.
3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 3.daļa. Dzīvokļa īpašumi. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 71 lpp.
4. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.

Papildliteratūra

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, otrais, papildinātais izdevums. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.
2. Auziņš A. Institutional Aspects of Real Property Formation: The Case of Latvia. Economic science for rural development. Proceedings of the international scietific conference, 2004. Jelgava, p. 41. - 46.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Rīga: Trinets, 1999-2006. ISSN 1407-7124.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF Būvzinātnes akadēmiskā maģistra izglītības studiju programmas obligātajā daļā.