Kursa kods BūvZ4124

Kredītpunkti 2

Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2030, Būvmateriāli

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

BūvZ4123, Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude I

Kursa anotācija

Studiju kursā ietvertas nepieciešamās zināšanas par būvkonstrukciju izpētes un pārbaudes nepieciešamību saistībā ar konstrukciju projektēšanu, izgatavošanu, montāžu, ekspluatāciju, rekonstrukciju. Tiek iepazīti un apgūti metodoloģiskie pamati būvkonstrukciju tehniskai vērtēšanai (apsekošanai), ietverot svarīgāko materiālu īpašību noteikšanu ar tiešām un netiešām (negraujošām) metodēm, kā arī nestspējas novērtējumu un eksperimentālo pētījumu specifiku. Analizētas dažādas tehniskās vērtēšanas situācijas un ekspertīzes slēdziena saturs, ieteikumi rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Jāiegūst -
• zināšanas par būvkonstrukciju tehniskās vērtēšanas principiem un metodēm;
• prasmes noteikt būvkonstrukciju nestspējas īpašības, veikt eksperimentālus pētījumus un novērtēt iegūtos rezultātus;
• kompetence uzstādīt, risināt un analizēt pētnieciskas problēmas būvkonstrukciju jomā, pamatojoties uz priekšzināšanām un robežstāvokļu metodes izpratni.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Konstrukciju patiesā stāvokļa (darbības) izpētes nepieciešamība saistībā ar drošuma problēmu.
2 Konstrukciju izpēte un pārbaude projektēšanas, izgatavošanas, montāžas darbu stadijā.
3 Ekspluatācijā esošu konstrukciju izpētes un pārbaudes metodes.
4 Eksperiments konstrukciju patiesā stāvokļa izpētē, tā nozīme būvzinātnes attīstībā.
5 Slogošanas metodes un līdzekļi konstrukciju izpētei lauka apstākļos (poligonā), laboratorijas apstākļos.
6 Mērīšanas līdzekļu vispārējs raksturojums un izvēle.
7 Mehāniskā tipa ierīces (izlieču mērītāji, indikatori, tenzometri u.c.). Optiskie mērinstrumenti.
8 Elektriskie pārveidotāji (tenzorezistori), to darbības princips, priekšrocības. Kombinētās mērierīces.
9 Mērīšanas līdzekļu atestācijas pārbaudes.
10 Materiālu mehānisko īpašību izpēte ar nesagraujošām metodēm. Mehāniskās, akustiskās, magnētiskās u.c. metodes.
11 Metodoloģiskie pamati un konstrukciju izpētes darbu organizēšana.
12 Eksperimenta datu statistiskā apstrāde. Rezultātu vizuāls attēlojums un analītisks vērtējums.
13 Konstrukciju teorētiskā aprēķina (pārrēķina) rezultātu un ekperimenta rezultātu salīdzinājums un analīze.
14 Slēdziens par konstrukciju izpētes un pārbaudes rezultātiem. Jēdziens par konstrukciju modelēšanu.
15 Konstrukciju izpēte un pārbaude sakarā ar ēkas, būves rekonstrukciju. Rekonstrukcijas veida izvēle, pamatojums
16 Konstrukciju pastiprināšanas paņēmienu apskats un aprēķina principi. Iekšējo spēku regulēšanas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

izstrādāt un noformēt piecu laboratorijas darbu aprakstus. Mutiski aizstāvēt laboratorijas darbu rezultātus.

Pamatliteratūra

1. Лужин О. В., Злочевский А. Б., Горбунов И. А., Волохов В. А. Обследование и испытание сооружений. Москва: Стройиздат, 1987. 263 с.
2. Richardson Barry A. Defects and deterioration in buildings. London: E.&F.N. SPON, 1991. 188 p.
3. Реконструкция зданий и сооружений. Под ред. Шагина А. Л. Москва: Высшая школа, 1991. 352 с.

Papildliteratūra

1. Лащенко М.Н. Повышение надежности металлических конструкций зданий и сооружений при реконструции. Ленинград: Стройиздат, 1987. 136 с.
2. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. ISSN 1691-4058
2. Būvinženieris. Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. ISSN 1691-9262

Piezīmes

Obligātais kurss VBF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Būvniecība" [integrētā nepilna laika]