Kursa kods BūvZ4109

Kredītpunkti 2

Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas III

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Ulvis Skadiņš

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Mareks Bokta

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

BūvZ3078, Būvmehānika II

BūvZ4108, Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek izstrādāts kursa projekts dzelzsbetona / mūra ēkai. Tādējādi studenti apgūst praktiskas iemaņas daudzstāvu dzelzsbetona un mūra ēku projektēšanā. Tas sevī ietver ēkas sāniskās stabilitātes novērtēšanu, nestspējas un lietojamības robežstāvokļu aprēķinu veikšanu galvenajiem konstrukciju elementiem, aprēķinu rezultātu attēlošanu darba rasējumos, ņemot vērā konstruktīvās un ilgizturības prasības. Kursa projektā tiek apgūta BIM sistēmā iederīga datorprogramma, FEM Design, konstrukciju aprēķiniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj lietot robežstāvokļu metodi, šķērsgriezumu stiprības aprēķinus un būvmehānikas principus dzelzsbetona / mūra konstrukciju projektēšanā – kursa projekta aizstāvēšana.
2. Prot prezentēt savu aprēķinu rezultātus darba rasējumos un aizstāvēt tos mutiski – kursa projekta aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. nedēļa: Dzelzsbetona ēkas projektēšanas sākotnējā informācija. Ģeometrisko lielumu dimensionēšana.
2. nedēļa: Slodžu noteikšana, slodžu kombināciju aprēķins.
3. nedēļa: Piepūļu noteikšana plātnēm, sijām, kolonnām dažādu robežstāvokļu gadījumos.
4. un 5. nedēļa: Plātnes robežstāvokļu aprēķins, stiegrojuma un galējo ģeometrisko izmēru noteikšana.
6. un 7. nedēļa: Sijas (siju) robežstāvokļu aprēķini, stiegrojuma un galējo ģeometrisko lielumu noteikšana.
8. nedēļa: Kolonnu nestspējas aprēķini, stiegrojuma noteikšana.
9. un 10. nedēļa: Pamatu dimensionēšana, robežstāvokļu aprēķini.
11. nedēļa: Konstruktīvās prasības: stiegru liekuma diametri, enkurojuma un pārlaidsavienojuma garumi.
12. nedēļa: Darba rasējumu izstrādāšana.
13. nedēļa: Darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekts ir jāizstrādā patstāvīgi ārpus nodarbību laika, konsultāciju laikā regulāri atrādot paveikto atbildīgajam mācībspēkam.

Pamatliteratūra

1. LVS 1992-1-1. Betona konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
2. Brauns J. Stiegrota betona konstrukcijas: Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2007. 173 lpp.
3. O'Brien E., Dixon A., Sheils E. Reinforced and Prestressed Concrete Design to EC2: the complete process, London: Spon Press, 2012. 524 lpp.
4. Brauns J. Monolītā betona konstrukcijas. Projektēšana saskaņā ar EC2. Jelgava: LLU, 2010. 72 lpp.

Papildliteratūra

1. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. Москва: Высшая школа, 1989. 399 c.
2. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. Москва: Стройиздат, 1989. 506 c.
3. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Desiner’s Handbook. London etc.: E. & F.N.Spon, 1997. 436 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Structural Concrete. Journal of the fib, Thomas Telford Ltd. ISSN 1464-4177.
2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība”