Kursa kods BūvZ4097

Kredītpunkti 2

Būvuzņēmējdarbība III

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar būvniecības projekta vadīšanas pamatiem, iepazīstas un apgūst būvniecības projektu vadīšanai izmantojamo programmu MS Project, kas tiek plaši pielietota būvniecības kalendāro plānu un tīklveida grafiku izstrādāšanai Būvdarbu organizēšanas projekta (DOP) un Darbu veikšanas projekta (DVP) ietvaros Tehniskā projekta sastāvā, kā arī būvprojektu vadīšanai, studenti apgūst būvprojektu vadīšanas un organizēšanas specifiskos jautājumus, atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai un pielietojamajiem būvniecības materiāliem un būvizstrādājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs nostiprinātas, paplašinātas un sistematizētas teorētiskās un praktiskās zināšanas un kritiska izpratne par projektu vadīšanas principiem būvniecībā, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā, iegūtas nepieciešamās prasmes būvdarbu kalendārā plāna sastādīšanā izmantojot programmu MS Project.
• Zināšanas – apgūta izpratne par projektu tipiem, veidiem, projekta fāzēm. Iegūtas zināšanas par projekta apraksta sagatavošanu.
• Prasmes – apgūtas prasmes sagatavot projekta aprakstu, prasme strādāt grupā, prasme izmantot individuālo spriestspēju, veikt patstāvīgu projekta analīzi, izprast normatīvos ierobežojumus, prasme analizēt normatīvos aktus, veidot projekta kontroles mehānismu, izstrādāt būvniecības kalendāro plānu.
• Kompetence - studenti iegūst profesionālu kompetenci, kas ļauj izstrādāt un organizēt būvniecības projektus būvuzņēmumos un organizācijās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads kursā "Būvuzņēmējdarbība II" Iepazišanās ar būvniecības projektu vadīšanu.
2 Datorprogrammas Microsoft Project izmantošanas iespējas būvniecības projektu vadīšanā.
3 Projektu vadīšanas terminoloģija un pamatjēdzieni būvniecības vadīšanā, pielietojot datorprogrammu Microsoft Project.
4 Būvniecības vadīšanas projektu veidi un to izstrādes iespējas, izmantojot datorprogrammu MP.
5 Iepazīšanās ar projekta izveidi būvniecības vadīšanā - vienkāršota būvdarbu kalendārā grafika izstrādes principi ar MP.
6 Darbs ar programmu Microsoft Project.
7 Būvniecībā pielietojamās Ganta diagrammas. Norišu savstarpējās secības noteikšana. Būvniecības tīklveida grafiki ar MP.
8 Norišu tipi, kas saistīti ar resursu piesaisti. Resursu piesaiste. Resursu noslodzes izlīdzināšana.
9 Iepazīšanās ar komplicētāku būvniecības vadīšanas projektu izveidi Microsoft Project programmā.
10 Praktiskais darbs. Projektēšanas perioda kalendārā grafika izveidošana.
11 1. kontroldarbs.
12 Praktiskais darbs. Būvdarbu kalendārā grafika izstrādāšana būvniecības projektos DVP un BOP sadaļā.
13 Praktiskais darbs. Būvniecības tīklveida grafika izstrādāšana.
14 Praktiskais darbs. Būvniecības procesa kalendārā grafika izstrādāšana visam būvniecības procesam (trīslaidumu ēkai).
15 2. kontroldarbs.
16 Kursa nobeigums. Rezultātu apkopojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem un laboratorijas darbiem, izstrādātam un aizstāvētam kursa darbam 1KP apjomā.

Pamatliteratūra

1. Zommers J. Datorizēta projektu vadīšana. Programma Microsoft Project. Rīga: Biznesa augstskola "Turība" SIA, 2000. 116 lpp.
2. Schmidt T. Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leaders and Teams. [tiešsaiste]. Publ by John Wiley & Sons Inc., New Jersey, 2009. p. 252 p. ISBN 978-0470-41158-2 Pieejams EBSCO E-book datu bāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=271684&site=ehost-live&scope=site skatīts 26.11.2014.
3. Ilmete Ž. Kurss "Projektu vadīšana": izdales materiāls. Rīga: LU Pašvaldības un projektu vadības valsts mācību centrs, 1998. 72 lpp.

Papildliteratūra

1. Džounss R. Projektu vadības pamati. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp. ISBN 9984826058
2. Lock D. Project management. Aldershot, England ;Burlington, VT : Gower, 2007. 520 p.
3. Burton C., Michael N. A practical guide to project management: how to make it work in your organisation. London: Kogan Page, 1992. 152 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Projektu vadīšana. Rīga: Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. ISSN 1407-5989
2. Project Management Journal. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-project-management/#, (skat.internetā 03.03.2013.) ISSN: 8756-9728.
3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008

Piezīmes

Obligātais kurss VBF pirmā.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programms "Būvniecība".