Kursa kods BūvZ3134

Kredītpunkti 2

Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Ulvis Skadiņš

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Jānis Fabriciuss

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2054, Būvmehānika I

BūvZ2055, Būvmehānika II-1

Kursa anotācija

Kurss paredzēts, lai gūtu vispārīgu priekšstatu par dzelzsbetona pielietojumu ēku konstrukcijās. Tajā tiek apskatīti materiālu īpašības, ilgizturības prasības, robežstāvokļu metodes pielietojums, konstruktīvās prasības un konstrukciju grafiskā attēlojuma principi. Kursā tiek apgūtas galvenās dzelzsbetona konstrukciju elementu aprēķina metodes nesošā stiegrojuma noteikšanai un lietojamības novērtēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par stiegrota betona darbības būtību un galvenajiem konstrukciju aprēķiniem;
• prasmes veikt dzelzsbetona konstrukciju nestspējas un lietojamības robežstāvokļu aprēķinus un sasaistīt ar reāla konstrukciju elementa faktisko darbību slodžu ietekmē;
• kompetence definēt uzdevumu stiegrota betona aprēķinam, izvēlēties aprēķina metodi un kritiski novērtēt rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dzelzsbetona konstrukciju darbības būtība. Vēsturisks apskats.
2 Dzelzsbetona ēku konstrukciju karkasa veidošanas pamatprincipi.
3 Materiāli un to fizikāli mehāniskās īpašības.
4 Ilgizturības prasības. Aizsargslāņa biezums.
5 Robežstāvokļu metode dzelzsbetona konstrukciju projektēšanā.
6 Projektēšanas situācijas, slodžu kombinācijas un drošums dzelzsbetona konstrukciju projektēšanā.
7 Liektu elementu aprēķina principi un garenstiegrojuma noteikšana.
8 Bīdes nestspējas pārbaude liektos elementos. Šķērsstiegrojuma noteikšana.
9 Plātņu un caurspiešanas aprēķins.
10 Nestspējas aprēķinu pielietojums pamatu pēdas projektēšanā.
11 Asspēkam un liecei pakļautu elementu aprēķins. Kolonnas garenstiegrojuma vienkāršota noteikšana.
12 Lietojamības robežstāvokļa vienkāršotās pārbaudes dzelzsbetona konstrukciju projektēšanā.
13 Vienkāršotā metode plaisu platuma novērtēšanai liektos dzelzsbetona elementos.
14 Vienkāršotā metode siju un plātņu izlieču regulēšanai.
15 Konstruktīvās prasības galvenajiem konstrukciju elementiem.
16 Dzelzsbetona konstrukciju grafiskā attēlošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklējums 80% apmērā, sekmīgi nokārtoti praktiskie darbi un gala pārbaudes darbs. Gala vērtējums - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. LVS 1992-1-1, Betona konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
2. Brauns J. Stiegrota betona konstrukcijas: Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2007. 173 lpp.
3. O'Brien E., Dixon A., Sheils E. Reinforced and Prestressed Concrete Design to EC2: the complete process. London: Spon Press, 2012. 524 p.
4. Brauns J. Monolītā betona konstrukcijas. Projetēšana saskaņā ae EC2. Jelgava: LLU, 2010.72 lpp.

Papildliteratūra

1. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет желобетонных и каменных конструкций. Москва: Высшая школа, 1989. 399 c.
2. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. Москва: Стройиздат, 1989. 506 c.
3. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Desiner’s Handbook. London etc.: E. & F.N.Spon, 1997. 436 p. Ir 2007.g. CRCPress. Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/9781135801946

Periodika un citi informācijas avoti

1. Structural Concrete. Journal of the fib, Thomas Telford Ltd. ISSN 1464-4177.
2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296. Pilns teksts pieejams LLU FB abonētajā datubāzē Science Direct. Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/engineering-structures

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība", G0323