Kursa kods BūvZ3102

Kredītpunkti 1

Inženiersistēmas II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSiltuma,gāzes un ūdens inženiersistemas

Kopējais stundu skaits kursā40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums13.05.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Vilis Upīte

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2050, Arhitektūra II

BūvZ1016, Inženierģeodēzija

HidZ2005, Hidraulika

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Kursa anotācija

Studiju kursā Inženiersistēmas II: studentiem jāapgūst ēku inženiersistēmu risinājuma izvēle, projektēšanas pamata iemaņas, ūdensapgādes, notekūdens savākšanas risinājumi, tīklu un iekārtu konstrukcijas, projektu dokumentācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - studentiem pēc kursa darba izstrādes jāprot veikt ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu elementu izvēli, to aprēķinus, iegūstot vēlamos rezultātus. Jāizstrādā kursa darbs. Prasmes - izprast inženiersistēmu aprēķinu mērķus, rezultātu pielietojamību, sistēmu izbūves darbu tehnoloģiju, secību, to kvalitātes kontroli . Jāizstrādā kursa darbs. Kompetence – spēt novērtēt sistēmu drošību, iespējamās nekorektas darbības sekas. Jāizstrādā kursa darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izejas dati ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektam.
2 Ēku iekšējā ūdensvada uzbūve, elementu apzīmējumi
3 Ūdens izmantošanas ierīces.
4 Santehnisko ierīču ūdens patēriņa normas
5 Iekšējā ūdensvada aprēķina shēmas sastādīšana
6 Ūdensvada tīkla hidrauliskais aprēķins
7 Nepieciešamais spiediens ūdensvadā.
8 Hidropneimatiskā ūdens apgādes sistēma
9 Ūdens transportēšanas ierīces izvēle
10 Iekšējās kanalizācijas sistēmas elementi, to apzīmējumi, projektēšana.
11 Notekūdens daudzuma un kanalizācijas tīkla hidrauliskais aprēķins.
12 Pagalma kanalizācijas sistēmas projektēšana.
13 Lietus kanalizācija.
14 Mazu atsevišķu objektu notekūdeņu attīrīšanas ierīces.
15 Attīrīto notekūdeņu utilizācija
16 Materiālu specifikācija, tāmes

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiegūst sekmīgs novērtējums kursa darbam 10 ballu sistēmā – ne mazāk, kā 4 balles

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāveic kursa darba izstrāde, balstoties uz metodisko norādījumu prezentācijām, normatīvo un papildliteratūru un konsultējoties ar kursa pasniedzēju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā, vērtējums atkarīgs no darba paskaidrojuma raksta pilnīguma, satura pareizības, grafiskās daļas kvalitātes, atbilstības noformējuma prasībām.

Pamatliteratūra

1. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, LIF, 2008. 184 lpp. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp. 3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.332. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275001-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-221-15-eku-ieksejais-udensvads-un-kanalizacija- 4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.338. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275013-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-003-15-buvklimatologija-

Papildliteratūra

1. Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius, Supernamai, 2017. ISBN 978-609-959-3-7 2. Profesijas standarts. Reģistrācijas numurs PS 0040 Profesija Sanitārtehnisko iekārtu montētājs. Tiešsaiste. Pieejams: http://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/sanitarteh_iekartu%20montetajs.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

Pieejamā nozares informācija internetā, būvniecības izstāžu materiāli.

Piezīmes

Obligātais kurss (kursa darbs) VBF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (pilna un nepilna laika studijas).