Code du cours BūvZ3016

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant40

Date de l'approbation du cours12.04.2011

Auteur du cours

author

Andris Šteinerts

Connaissances de base

Arhi1020,

BūvZ2037,

BūvZ3009,

BūvZ3114,

Manuels

Mēnesis J. Zemes darbi. Metodiskie norādījumi kursa darbam. I un II daļa. Jelgava: LLU, 2007. Noviks J. Būvdarbi I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991.

Ouvrages supplémentaires

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts": MK noteikumi Nr.655 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 05.11.2014. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269948-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-310-14-darbu-veiksanas-projekts- 2. Būvdarbu izcenojumu katalogs. Rīga, SIA „MV Project”, 2008. 3. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Žurnāls „Būvinženieris”. ISSN 1691-9262. Žurnāls „Latvijas Būvniecība”. ISSN 1691-4058