Kurs-Code BūvZ3016

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)12.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Šteinerts

Vorkenntnisse

Arhi1020,

BūvZ2037,

BūvZ3009,

BūvZ3114,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Mēnesis J. Zemes darbi. Metodiskie norādījumi kursa darbam. I un II daļa. Jelgava: LLU, 2007. Noviks J. Būvdarbi I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991.

Weiterfuhrende Literatur

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts": MK noteikumi Nr.655 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 05.11.2014. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269948-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-310-14-darbu-veiksanas-projekts- 2. Būvdarbu izcenojumu katalogs. Rīga, SIA „MV Project”, 2008. 3. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Žurnāls „Būvinženieris”. ISSN 1691-9262. Žurnāls „Latvijas Būvniecība”. ISSN 1691-4058