Код курса BūvZ3016

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса12.04.2011

Разработчик курса

author

Andris Šteinerts

Предварительные знания

Arhi1020,

BūvZ2037,

BūvZ3009,

BūvZ3114,

Учебная литературa

Mēnesis J. Zemes darbi. Metodiskie norādījumi kursa darbam. I un II daļa. Jelgava: LLU, 2007. Noviks J. Būvdarbi I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991.

Дополнительная литература

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts": MK noteikumi Nr.655 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 05.11.2014. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269948-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-310-14-darbu-veiksanas-projekts- 2. Būvdarbu izcenojumu katalogs. Rīga, SIA „MV Project”, 2008. 3. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993.

Периодика и другие источники информации

Žurnāls „Būvinženieris”. ISSN 1691-9262. Žurnāls „Latvijas Būvniecība”. ISSN 1691-4058