Код курса BūvZ2047

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций28

Kоличество часов семинаров и практических занятий4

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса13.05.2014

Разработчик курса

author

Andris Šteinerts

Учебная литературa

1. Gorenko P. Būvniecība. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, Ozolnieki, 2002. 156 lpp. www.llkc.lv
2. Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011 [tiešsaiste] [skatīts 12.04.2012.]. Pieejams: http://www.em.gov.lv, http://europa.eu/index_lv.htm

Дополнительная литература

1. Bojāre D. Būmateriāli. Lekciju kurss. Rīga, 2009. 211 lpp. Nav LLU FB. Ir RTUbib.
2. Kara P. Būvmateriāli: pamatkurss [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2015.]. Pieejams: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/14720;jsessionid.../fulltext.pd

Периодика и другие источники информации

1. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE, 2002-2008.. ISSN 1407-8929.
2. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008
3. Latvijas Būvniecība - ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem, Rīga, Lilita. ISSN 1691-4058.