Kursa kods BūvZ2047

Kredītpunkti 3

Būvmateriāli

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums13.05.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par būtiskākajiem un celtniecībā plašāk lietojamiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem, to būtiskām tehniskām īpašībām un izmantošanu būvniecībā. Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praktiskajās nodarbībās, kā arī laboratorijas darbos, kuros studenti iepazīstas ar dažu plašāk lietotu būvmateriālu īpašībām un to testēšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

pēc kursa studijām studentam būs
• Zināšanas - Nobeidzot studiju kursu, studentiem jāzina būvniecībā biežāk lietojamo būvmateriālu un būvizstrādājumu tehniskās un ekspluatācijas īpašības, to testēšanas paņēmienus un izmantošanas iespējas, jazin būvizstrādājumu aprites noteikumus.
• Prasmes – jāprot analizēt būvizstrādājumu atbilstību konkrētam lietošanas mērķim un izvēlēties optimālos būvmateriālus konkrētu būvdarbu veikšanai.
• Kompetence - jābūt kompetentam (spējīgam) analizēt būvizstrādājumu testēšanas pārskatus, to atbilstību apliecinošus dokumentus un piemērotību konkrētam lietošanas mērķim.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads studiju kursā "Būvmateriāli" Būvmateriālu svarīgākās tehniskās īpašības.
2 Dabīgie akmens materiāli un izstrādājumi. Laboratorijas darbi - Akmens materiāla blīvuma un tilpummasas noteikšana
3 Metāli. Laboratorijas darbs - Smilšu pārbaudes
4 Būvkeramikas materiāli un izstrādājumi. Laboratorijas darbs - Šķembu pārbaudes
5 Minerālās saistvielas. Laboratorijas darbs - Būvģipša pārbaudes
6 Betoni uz minerālo saistvielu bāzes. Laboratorijas darbs - Portlandcementa pārbaudes
7 Būvjavas. Betona maisījuma projektēšanas pamatprincipi
8 Dzelzsbetons. Laboratorijas darbs - Betona pārbaudes - 1.daļa.
9 Kalcija silikāta izstrādājumi. Mākslīgā šīfera izstrādājumi. Laboratorijas darbs - Keramikas ķieģeļu pārbaudes
10 Stikla un ķausēta akmens izstrādājumi. Laboratorijas darbs - Betona pārbaudes - 2.daļa.
11 Kokmateriāli un izstrādājumi no koksnes. Laboratorijas darbs - Koksnes pārbaudes.
12 Organiskās saistvielas un betoni uz to bāzes. Laboratorijas darbs - Bitumena pārbaudes.
13 Hidroizolēšanas un hermetizēšanas materiāli. Laboratorijas darbu aizstāvēšana.
14 Polimēru materiāli un plastmasas izstrādājumi. Kompozītie materiāli. Laboratorijas darbu aizstāvēšana.
15 Siltumzolācijas un akustiskie materiāli. Laboratorijas darbu aizstāvēšana.
16 Lakas un krāsas. Apdares materiāli.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss noslēdzas ar eksāmenu. Eksāmenam tiek pielaisti studenti, kuri ir izstrādājuši un ieguvuši ieskaiti par aprēķina darbu, izstrādājuši un sekmīgi aizstāvējuši laboratorijas darbus.

Pamatliteratūra

1. Gorenko P. Būvniecība. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, Ozolnieki, 2002. 156 lpp. www.llkc.lv
2. Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011 [tiešsaiste] [skatīts 12.04.2012.]. Pieejams: http://www.em.gov.lv, http://europa.eu/index_lv.htm

Papildliteratūra

1. Bojāre D. Būmateriāli. Lekciju kurss. Rīga, 2009. 211 lpp. Nav LLU FB. Ir RTUbib.
2. Kara P. Būvmateriāli: pamatkurss [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2015.]. Pieejams: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/14720;jsessionid.../fulltext.pd

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE, 2002-2008.. ISSN 1407-8929.
2. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008
3. Latvijas Būvniecība - ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem, Rīga, Lilita. ISSN 1691-4058.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (pilna un nepilna laika studijas).