Kursa kods BūvZ2011

Kredītpunkti 1

Būvju konstruktīvās formas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesBūvkonstrukcijas168816/11/2011Būvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Kreilis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Гордон Дж. Конструкции, или почему не ломаются вещи. Москва: Мир, 1980. 390 с.
2. Millais Malcolm. Building structures. A conceptual approach. London: E&FN Spon, 1997. 355 p.
3. Kreilis J. Rievsienas. Palīglīdzeklis projektēšanai. Jelgava: LLU, 2001. 49 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. New Steel Construction. ISSN 0968 - 0098.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF Būvniecības profesionālās bakalaura studiju programmas izvēles daļā, kā arī Būvniecības profesionālajā studiju programmā.

Kursa anotācija

Programmā sniegts ieskats būvkonstrukciju attīstības vēsturē, to daudzveidībā. Tuvāk aplūkoti mūsdienu nesošo konstrukciju galvenie tipi - pārsegumi, karkasi, plānsienu konstrukcijas, masīvas būves, to racionālās formas. Analizēti arī konstruēšanas uzdevumi saistībā ar formu, svaru, izmaksām. Praktiska uzdevumu piemēru analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Jāiegūst: zināšanas par būvju un to elementu aprēķina metodēm un iespējām iegūt efektīvus inženierrisinājumus; prasmes pielietot priekšzināšanas no būvmehānikas un materiālu pretestības kursiem, lai varētu teorētiski izvirzīt un praktiski iegūt būves racionālu formu; kompetence analizēt risinājumu variantus un pamatot efektīvāko (racionālāko) pēc iepriekš uzdotā kritērija.

Kursa plāns

1 Konstrukcijas dabā un mūsu dzīvē. Bioarhitektūra. Pamatprasības būvkonstrukcijām. Drošības problēma.
2 Konstruktīvo formu un materiālu daudzveidība. Ieskats vēsturē: konstrukciju aprēķina teorijas attīstība.
3 Konstruēšanas uzdevumi. Sakarība starp formu, izmēriem un efektivitāti. Projektēšanas būtība.
4 Nesošo konstrukciju galvenie tipi, īss darbības raksturojums. Teorētiskās pamatsakarības.
5 Pārsegumu nesošās konstrukcijas ēkās, tiltos. Sijas šķērsgriezuma efektivitātes kritēriji.
6 Sakarība starp pieļaujamo slodzi un sijas laidumu, izejot no stiprības un stinguma noteikuma.
7 Kopņu racionāla forma. Optimālas kopnes parametru noteikšana.
8 Spiestu stieņu (kolonnu) šķērsgriezuma efektivitāte. Dažādu šķērsgriezumu salīdzinošs vērtējums.
9 Arkveida konstrukciju racionāla forma. Racionāla loka ass vienādojuma noteikšana.
10 Iekārto konstrukciju racionālas formas analīze.
11 Masīvās konstrukcijas. Masīvas (gravitācijas tipa) atbalstsienas racionāla forma.
12 Rievsienas darbības princips. Rievsienas nepieciešamā iedziļinājuma noteikšana.
13 Karkasa tipa ēkas un būves. Vienstāva ēkas karkasa nesošie elementi, to aprēķina principi.
14 Plānsienu konstrukcijas. Šķērsgriezuma efektīvo īpašību noteikšanas principi.
15 Plātņveida pamati uz grunts pamatnes, aprēķina specifika.
16 Lekciju tēmu apkopojošs pārskats.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs darbs semestrī, aizstāvēts individuālais uzdevums un students spēj diskutēt par jebkuru no tēmām.

Pamatliteratūra

1. Kalniņš G. Ēku un būvju nesošās konstrukcijas. Rīga: Zvaigzne, 1991. 264 lpp.
2. Лоппато А. Э. Из истории развития строительных конструкций: L, М, N, Q. Киев: Будивельник, 1990. 156 с.