Kursa kods BūvZ2001

Kredītpunkti 2

Būvniecība I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis – iepazīstināt ar būvniecības galvenajām jomām. 1.semestrī tiek apskatīti būvmateriāli, to galvenās īpašības un izmantošana būvniecībā, kā arī ēku daļas un konstrukcijas, ēku un būvju plānošanas pamatprincipi. Laboratorijas darbos tiek apgūtas dažu svarīgāko būvmateriālu īpašības un testēšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Nobeidzot studiju kursu, studentiem jāzina būvniecībā biežāk lietojamo būvmateriālu un būvizstrādājumu tehniskās īpašības, to testēšanas paņēmieni un izmantošanas iespējas, jāprot izvēlēties konkrētām ikdienas vajadzībām optimālos būvmateriālus, jāpārzina būvniecības normatīvo aktu sistēma, būvizstrādājumu aprites pamatnoteikumi, būvprojektēšanas pamatprincipi un jāpazīst ēku galvenās konstrukcijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvmateriālu tehniskās īpašības. Būvniecībā izmantojamie metāli
2 Dabīgie akmens materiāli, to izmantošana būvniecībā un būvmateriālu ražošanā
3 Būvkeramikas izstrādājumi
4 Betoni un būvjavas
5 Dzelzsbetons. Kalcija silikāta izstrādājumi.
6 Koksne un koksnes būvizstrādājumi
7 Organiskās saistvielas un betoni uz to bāzes.
8 Hidroizolācijas materiāli
9 Sintētiskie materiāli un būvplastmasu izstrādājumi
10 Siltumizolācijas un būvakustikas izstrādājumi.
11 Apdares materiāli, lakas, krāsas un apdares sistēmas.
12 Būvēm uzstādāmās funkcionālās prasības, telpiskā plānojuma risinājums, apbūves plānošana
13 Ēku konstruktīvie elementi, ēku konstruktīvās shēmas un konstruktīvās sistēmas
14 Pamati un pamatnes. Pamatu un pamatņu veidi, projektēšanas pamatprincipi un izbūves noteikumi
15 Rūpniecības un lauksaimniecības ražošanas ēku un civilo ēku tērauda, dzelzsbetona un koka karkasi.
16 Starpstāvu pārsegumi un jumti, grīdas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti ar atzīmi, jānostrādā 8 laboratorijas darbi, jānokārto 6 kontroldarbi (būvmateriālu īpašības, metāli un dabīgie akmens materiāli, būvkeramikas materiāli, minerālās saistvielas, betoni un būvjavas, kokmateriāli) un jāveic betona sastāva aprēķins

Pamatliteratūra

1. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990. 251 lpp.
2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. Jelgava: LLU, Rīga: RTU, 1994. 156 lpp.
3. Gorenko P. Būvniecība. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, 2002, 156 lpp. www.llkc.lv
4. Civilās un rūpniecības ēkas. doc. G.Kalniņa redakcijā, Rīga: Zvaigzne, 1976. 527 lpp.

Papildliteratūra

1. Štrausa S. Lauksaimniecības ēkas un būves. Rīga: Zvaigzne, 1989. 325 lpp.
2. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы. Москва: Стройиздат, 1986. 686 c.
3. Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011: http://www.em.gov.lv, http:///europa.eu/index_lv.htm

Periodika un citi informācijas avoti

1. Māja un dzīvoklis: visiem, kas būvē, remontē, restaurē, projektē, apzaļumo. Rīga: Jurģi. ISSN 1407-1274.
2. Praktiskā būvniecība - Rāmava, Ķekavas pag., Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
3. Saimnieks lv, Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
4. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga, Lilita ISSN 1691-4058.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vide un ūdenssaimniecība".