Code du cours BūvZ1037

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours04.02.2015

Auteur du cours

author

Valdis Veinbergs

Manuels

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.
4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā": MK noteikumi [tiešsaiste]. Pieņemts 02.05.2000. Stājas spēkā 01.06.2000. [Skatīts 06.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5724

Ouvrages supplémentaires

Studiju kurss paredzēts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" pilna un nepuilna studijās.