Kurs-Code BūvZ1037

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)04.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Valdis Veinbergs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.
4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā": MK noteikumi [tiešsaiste]. Pieņemts 02.05.2000. Stājas spēkā 01.06.2000. [Skatīts 06.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5724

Weiterfuhrende Literatur

Studiju kurss paredzēts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" pilna un nepuilna studijās.