Код курса BūvZ1037

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса04.02.2015

Разработчик курса

author

Valdis Veinbergs

Учебная литературa

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.
4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā": MK noteikumi [tiešsaiste]. Pieņemts 02.05.2000. Stājas spēkā 01.06.2000. [Skatīts 06.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5724

Дополнительная литература

Studiju kurss paredzēts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" pilna un nepuilna studijās.