Kursa kods BūvZ1037

Kredītpunkti 3

Inženierģeodēzija

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareĢeodēzija un ģeoinformātika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums04.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Valdis Veinbergs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst ģeodēzijas pielietojuma teoriju un praksi dažādu inženieruzdevumu risisnāšanā, iemācās izpildīt precīzus mērījumus inženierbūvju izpētes, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas procesā, lietojot, kā parastos, tā arī speciālos ģeodēziskos instrumentus un mērīšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par ģeodēziskām metodēm, lietojamiem instrumentiem un ierīcēm dažādu inženierbūvju būvniecībā un tehnoloģisko iekārtu montāžā.
• Prasmes izpildīt augstas precizitātes un precīzus mērījumus. Matemātiski apstrādāt mērījumu rezultātus.
• Kompotence pareizi izvēlēties instrumentus un mērīšanas metodes būvniecības procesa ģeodēziskajai uzraudzībai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zemes veids un lielums. Koordinātu sistēmas.
2 Virzienu orientēšana. Azimuti, rumbi un direkcionālais leņķis
3 Inženierģeodēzijā lietojamās augstuma sistērmas. Plāni un kartes
4 Ģeodēziko mērījumu veidi. Leņķu mērīšana.
5 Teodolīti un to pārbaudes
6 Horizontālo un vertikālo leņķu mērīšanas metodes. Magnētisko azimutu mērīšana.
7 Perpendikulu nospraušana. Attālumu mērīšana ar mērlentām, svītru tālmēriem un elektrooptiskajiem gaismas tālmēriem.
8 Nivelēšana. Nivelieru pārbaude. Tehniskās precizitātes klases nivelēšana.
9 Trigonometriskā un hidrostatiskā nivelēšana.
10 Ģeodēziskie tīkli
11 Horizontālā uzmērīšana un topogrāfiskā uzmērīšana
12 Ģeodēzisko uzmērījumu datu apstrāde
13 Topogrāfiskā plāna sastādīšana
14 Attāluma, leņķu, koordinātu, slipuma noteikšana topogrāfiskajā plānā. Plāna lasīšna.
15 Būves ģeodēziskās pārbaudes
16 Izpildmērījumi un izpildmērījumu plānu sastādīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbierm, sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Sekmīgs vērtējums eksāmenā. Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.
4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā": MK noteikumi [tiešsaiste]. Pieņemts 02.05.2000. Stājas spēkā 01.06.2000. [Skatīts 06.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5724

Papildliteratūra

Studiju kurss paredzēts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" pilna un nepuilna studijās.