Kursa kods Biol3015

Kredītpunkti 3

Ekoloģija

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareEkoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits36

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst ekoloģijas kā bioloģijas zinātņu disciplīnas pamatus: iegūst zināšanas par populācijām, biocenozēm, ekosistēmām, ekoloģiskajiem faktoriem; iepazīstas ar ekosistēmas un biosfēras uzbūvi, trofiskām ķēdēm ūdens un sauszemes ekosistēmās, enerģijas plūsmu un vielu apriti. Studiju kursā tiek aplūkoti aktuāli vides aizsardzības jautājumi, studenti iemācās izprast globālās vides aizsardzības problēmas, vides piesārņojuma cēloņus un tā ierobežošanas metodes, lauksaimniecības ietekmi uz vidi, kā arī ilgtspējīgas attīstības principus, iepazīstas ar vides likumdošanu un vides politiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas un izpratne par pamatjēdzieniem, aktuālām vides aizsardzības problēmām, teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem ekoloģijā un vides aizsardzībā;
• Prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot vides aizsardzības un ekoloģijas aspektus ar zinātniskās pētniecības, kursa darbu un diplomprojekta saturu.
• Kompetence, saistībā ar vides aizsardzības un ekoloģijas principiem, ievērot un praktiski pielietot studiju kursos un pētījumos vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vide kā studiju objekts. Vides aizsardzības vēsture. Vides īpašības, to raksturojums
2 Ekoloģija - vides aizsardzības teorētiskā bāze. Ekoloģijas iedalījums un struktūra
3 Organismu dzīvesvide. Ekoloģiskie faktori. 1. pr. darbs: Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
4 Populācija. Populāciju īpašības, struktūra, dinamika. Populācijas homeostāze.
5 Biocenoze. Biocenozes īpašības. Ekoloģiskā niša. 2. pr. darbs: Dabas un biosfēras rezervāti.
6 Ekosistēma. Vielu un enerģijas plūsma ekosistēmā. Ekosistēmu produktivitāte un dinamika. Biosfēra.
7 Cilvēku populācijas veidošanās un attīstība. Urbanizācija, pārtikas problēmas, slimību izplatība.
8 Vide un lauksaimniecība. Lauksaimniecības ietekme uz vidi. 3. pr. darbs: Nacionālie parki.
9 Dabas resursi, to ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipi. Energoresursi. Derīgie izrakteņi.
10 Ūdens resursi. Zemes resursi. 4. praktiskais darbs: Dabas parki, dabas pieminekļi.
11 Augu un dzīvnieku resursi, to aizsardzība.
12 Vides piesārņojums. Piesārņojuma klasifikācija un raksturojums. Vides kvalitāte un cilvēka veselība.
13 Ūdeņu piesārņojums. Notekūdeņu attīrīšana. Ūdeņu aizsardzība. 5. pr. darbs: Aizsargjoslas I
14 Gaisa (atmosfēras) piesārņojums. Piesārņojuma veidi un izplatīšanās. Atmosfēras piesārņojuma samazināšana.
15 Vide un sabiedrība. Ilgtspējīgas attīstības būtība. 6. pr. darbs: Aizsargjoslas II
16 Ilgtspējīgas attīstības būtība. Ražošanas ekoloģizācija. Labas lauksaimniecības prakse.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem praktiskajiem darbiem, sekmīgi nokārtotiem 6 kontroldarbiem un eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Vides zinātne. Red. M. Kļaviņš. LU akadēmiskais apgāds, 2008. 599. lpp.
2.Vides un ilgtspējīga attīstība Red. M. Kļaviņš un J. Zaļoksnis. LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334. lpp.
3. Ekoloģija un vides aizsardzība: mācību līdzeklis. J. Švarcbahs u.c..- Jelgava. LLU, 2006. 225 lpp.
4. Environmental science: understanding, protecting, and managing the environment in the Baltic Sea region. Editor Lars Rydén ; co-eds: Pawel Migula, Magnus Andersson. Uppsala: Baltic University Press, 2003. 824 p.

Papildliteratūra

1. Miller G.T.. Living in the Environment. 12th edition. Thomson learning. USA, 2002. P 758.
2. Raven P.H, Berg L.R. Environment. USA: Harcourt College Publishers. USA, 2001. 612 p.
3. Ekoloģijas un vides aizsardzības definīcijas un skaidrojumi: ekoloģijas un vides aizsardzības pamatkursa apgūšanai. Jelgava: LLU, 1996. 50 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides politikas pamatnostādnes 2014-2020. gadam [tiešsaiste]. LR Vides un reģionālās attīstības ministrija. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/vide/?doc=17913
2. LR likums “Vides aizsardzības likums”. - R: 02.11.2006. Vides aizsardzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 02.11.2006. Stājas spēkā 29.11.2006. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=147917
3. Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 02.03.1993. Stājas spēkā 07.04.1993. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=59994

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdensaimniecība" vispārizglītojošā kursa daļā.