Kursa kods Biol2002

Kredītpunkti 3

Dendroloģija

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareBotānika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

Kursa anotācija

Dendroloģijas kursa mērķis ir iepazīstināt ar kokaugu orgānu morfoloģiskajām un anatomiskajām īpatnībām, kokaugu ekoloģiju, dažādām dzīvības formām, vairošanos, pavairošanu, dzīves procesu ritmiku un fenoloģiju. Kursa ietvaros jāapgūst Latvijā augošie kokaugi – apofīti (koki, kūmi, sīkkrūmi, puskrūmi, kokveida liānas), to izplatība savvaļā un sastopamība kultūrā, kā ar introdukcijas jautājumi, kokaugi – antropofīti, to naturalizācijas pakāpe.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa noklausīšanās students zina Latvijā savvaļā augošos, kā arī apstādījumos biežāk stādītos kokaugus, pēc vadošajām pazīmēm prot spriest par ikviena kokauga taksonomisko piederību un piemīt kompetence atsevišķus taksonus saistīt ar augšanas apstākļiem - gan dažādiem meža augšanas apstākļu tipiem, gan augšanas apstākļiem apstādījumos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kokaugu dzīvības formas. Taksonomiskās hierarhijas kategorijas
2 Kailsēkļi
3 Bērzu, ozolu, liepu dzimta
4 Vītolu dzimta
5 Kļavu, gobu, liepu dzimta
6 Olīvkoku dzimta
7 Kaprifoliju, segliņu dzimta
8 Rožu dzimta
9 Rožu dzimta
10 Tauriņziežu, anakardiju, rūtu, zirgkastaņu, grimoņu dzimta
11 Buksuskoku, jāņogu, hortenziju, ēriku dzimta
12 Riekstkoku, zalkteņu, purvmiršu, nakteņu, bārbeļu dzimta
13 Akvifoliju, vīnkoku, gundegu, burvjulazdu, katsuru, citronliānu dzimta
14 Aristolohiju, arāliju, asteru, oleandru dzimta
15 Eleagnu, āmuļu, zīdkoku dzimta
16 4.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā sekmīgi jāuzraksta 4 kontroldarbi (veido 40 % no kursa gala vērtējuma), 3 no tiem plānoti laboratorijas darbu laikā, ceturtais - lekcijas laikā. Jāapgūst un jāatbild 12 kolokviji (vērtējums - ieskaitīts/neieskaitīts) un jāsagatavo un jāprezentē grupas mājasdarbs (10 % no kursa gala vērtējuma). Iepriekšējie trīs soļi atļauj kārtot rakstisku eksāmenu (veido 50 % no kursa gala vērtējuma). Kavēto laboratorijas darbu izpilde un neieskaitīto kontroldarbu kārtošana katedras noteiktā laikā.

Pamatliteratūra

1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 447 lpp.
2. Harlow & Harrar's Textbook of Dendrology: McGraw-Hill Higer Education, 2001. 534 p.
3. Palmšēna I., Johansons B. K. Koki & krūmi. Dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp.
4. Botanica. The illustrated A-Z of over 10000 garden plants. Sydney: Könemann, 2004. 1020 p.

Papildliteratūra

1. Ziedre A. Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs. Rīga: V. elements, 2002. 151 lpp.
2. http://www.kurtuesi.lv/download/flora/Latvijas_Kokaugu_atlants_LV.pdf;
3. Rožkalne R. Koki veselības un enerģijas avots. Rīga: Izdevniecība "Pētergailis", 2006. 242 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārzā, ISSN 1691-3477
2. Dārza Pasaule, ISSN 1407-5172
3. Praktiskais Latvietis, ISSN 1407-3358
4. Journal of Institute of Dendrology "Dendrobiology" (ISSN 1641-1307)

Piezīmes

Obligātais kurss Meža fakultātes akadēmiskās studiju programmas "Mežzinātne" specialitātē.