Kursa kods Arhi3068

Kredītpunkti 3

Celtniecības pamati

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums02.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Maija Žodziņa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2016, Fizika

Ķīmi2004, Fizikālā un koloidālā ķīmija I

MašZ4023, Inženiergrafika

Mate4020, Matemātika II

PārZ2053, Pārtikas uzņēmumu projektēšana

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar rūpniecības būvniecības projektēšanas pamatprincipiem, ēku klasifikāciju. Apgūst būvniecības likumdošanu, normatīvos aktus. Izprot ēku konstruktīvās shēmas, plānojumus atbilstoši tehnoloģijai. Projektē rūpniecības ēkas arhitektūras celtniecības daļu- stāvu plānus, griezumus, ģenerālos plānus. Izstrādā grīdu konstruktīvo elementu specifikāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Novērtē zināšanas par būvniecības procesiem, būvniecības likumdošanu, konstrukcijām un to pielietošanu rūpniecības ēkās, metāla un dzelzsbetona karkasiem un to elementiem.
• Prasmes izvērtēt ražošanas un sadzīves telpu nepieciešamību, nozīmi un lielumu atbilstoši tehnoloģijai. Prast izstrādāt arhitektūras celtniecības daļas rasējumus. Praktisko darbu laikā izstrādāto darbu kvalitātes novērtēšana
• Kompetence - iegūtās zināšanas izmantot reālu projektu izvērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārējas ziņas par būvniecību. Ēku un būvju tipi. 2. Ievads rūpniecības būvniecībā. Būvniecības likumdošana. 3, Vienotā moduļu sistēma būvniecībā. Ēku konstruktīvās shēmas. 4. Rūpniecības projektēšanas pamatprincipi. Nesošo konstrukciju piesaiste. 5. Rūpniecības uzņēmumu palīgēkas un telpas. Sanitārās sadzīves telpas, to aprēķini.. 6. Ēku konstruktīvie elementi. Tērauda karkass: kolonnas, sijas, kopnes, rāmji. 7. Vienstāvu rūpniecības ēkas dzelzsbetona karkass un tā elementi. 8. Divstāvu rūpniecības ēkas. 9. Pamatnes gruntis, to celtnieciskās īpašības. Pamati. 10. Pamati zem karkasu kolonnām. Pamatu sijas, to uzdevums, šķērsgriezumi. 11. Pamati zem mašīnām, iekārtām. 12. Sienas rūpniecības ēkā : paneļu, mūra, ugunsdrošības sienas. 13. Rūpniecības ēku grīdas, to konstruktīvie elementi. 14. Jumti un to segumi. Ūdens novadīšanas sistēmas no jumtiem. 15, Rūpniecības teritoriju ģenerālie plāni. 16. Ūdensapgāde , kanalizācija, vēdināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgs kontroldarbu vērtējums, izstrādātas, aizstāvētas pārtikas rūpniecības ēkas projekta skices. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Arhitektūras-celtniecības daļas rasējumu izstrādāšana, noformēšana, izmēru izlikšana. Grīdu eksplikācijas sastādīšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kompetenta saruna par projektēto rūpniecības uzņēmumu. Izstrādātās projekta skices, ieskaitītie kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava, 2008. 144 lpp.
2. Neufert Ernst. Architects Data. 3 Edition. Blackwell Publishing. 2000. 636 p.
3. Žodziņa M. Celtniecības pamati: lekcijas Powerpointā. Jelgava, 2008. 75.lpp.75.lpp.
4. Шерешевский А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-с. 2007. 167 с . 2005.g.

Papildliteratūra

1. Iļjins U. u.c. Sendvičpaneļi: TENAX. Metodiskie norādījumi projektētājiem un būvniekiem. Jelgava, 2004. 120 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. BUILDING.LV [tiešsaiste] http://www.building.lv
2. PAROC akmans vate [tiešsaiste] http://www.paroc.lv.3.Būvinženieris. Latvijas Būvinženieru Savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru Savienība. ISSN1691-9262.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ”Pārtikas produktu tehnoloģijas ”obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.