Kursa kods Arhi2084

Kredītpunkti 4

Ainavu arhitektūras pētījumu prezentācija

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1029, Ainavu socioloģija

Arhi1032, Digitālie rīki ainavu projektos

Arhi1033, Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Arhi2075, Ainavu arhitektūras projektu grafika

Arhi3077, Vides psiholoģija ainavu arhitektūrā

Kursa anotācija

Pētījumu izstrādes un vadības nozīmīga daļa ir prezentēšanas prasme. Pētījumu izstrādes un prezentēšanas spējas ir nepieciešamas, lai spētu skaidrot un pamatot savus rezultātus, savu domu, ideju un pamatotu lēmumu, risinājumu nepieciešamību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: par veiksmīgo pētījumu gaitu un to prezentācijas principiem.
•Prasme: uzstāties, darboties gan individuāli, gan grupā. Aktīvi piedalīties diskusijās veicinot pozitīvu darbības virzienu.
•Kompetence: izprast dažādās situācijas un tām piemērotākās pētījumu metodes un prezentēšanas pieejas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads ainavu pētījumu prezentācija, to nozīme un loma.
2 Ainavu arhitektūras nozares pētījumu virzieni.
3 Ainavu arhitektūras nozares pētījumu metodes, to priekšrocības, saikne ar ainavas mērogu un funkciju.
4 Ainavu pētījumu rezultātu praktiskā izmantošana.
5 Ainavu kultūrvēsturiskie pētījumi – arhīva dati, to izmantošana.
6 Ainavu sociāli pētījumi, metodes.
7 Ainavu lauka pētījumi, metodes.
8 Ainavu pētījumu rezultātu interpretācija un izmantošanas sfēras.
9 Pētījumu prezentēšanā - dažādie nozares pētījumi, to prezentāciju veidi un pielietojamas metodes un materiāli.
10 Prāta vētras (Brainstorming) efektīvākie modeļi. Intensīva grupas diskusija.
11 Prezentēšanas tehnoloģijas teorētiskais apskats. Verbālā un neverbālā komunikācija.
12 Rakstiskā komunikācija komunikācija. Pareizu terminu lietošana ainavu arhitektūrā.
13 Prezentēšanas tehnoloģiju pielietojums idejas prezentēšanā.
14 Retorikas pamati. Publiskā runa un saskarsmes psiholoģija. Lietišķā starppersonu komunikācija.
15 Kvalitatīvas diskusijas priekšnoteikumi. Mijiedarbība ar klausītājiem.
16 Noslēguma darbs - dalība konferencē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs un to prentešanas studentu zinatniskā konferencē. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Bell S. Landscape pattern, perception and process. London: Routledge, 2012. 348 p. ISBN 978-0-415-60836-7
2. Brēdemeiers K. Melnā retorika. Valodas spēks un maģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 167 lpp.
3. Keigals T. Dž. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008. 216 lpp.
4. Kūlis M.Saskarņu māksla: datori, grafika, dizains. Rīga: Matīss Kūlis, 2015. 344 lpp. ISBN: 9789934142468

Papildliteratūra

1. Psiholoģijas Pasaule. Rīga: DARO Cēsis. ISSN 1691-0435.
2. Gabors D. Vārdi, kas pārliecina. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 328 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 05.03.2011]. Pieejams: https://www.tandfonline.com/toc/rjla20/current
2. Jola. Journal of Landscape architecture. Published by the European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) http://www.jola-lab.eu/www/about.html#ih-2. Print ISSN: 1862-6033 Online ISSN: 2164-604X
3. Landscape Research. Print ISSN: 0142-6397 Online ISSN: 1469-9710. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/clar20

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.