Kursa kods Arhi2073

Kredītpunkti 2

Ainavu arhitektūras projektu grafika II

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits26

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

author viesdoc.

Iveta Lāčauniece

Mg. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi1033, Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Arhi2071, Ainavu arhitektūras projektu grafika I

Kursa anotācija

Studiju kursā padziļināti tiek apgūtas gleznošanas tehnikas un pielietojamie materiāli. Gleznošanas tehnikas nozīmīgas ne tikai ainavas kopējam attēlojumam, bet arī atsevišķo elementu fiksēšanai esošajā situācijā, kā arī projektēto ainavas telpu un elementu attēlošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: padziļinātas zināšanas par zīmēšanas tehniskajiem paņēmieniem. 1-3 starpskate.
• Prasmes: attēlot ainavu pielietojot dažādus zīmēšanas tehniskos paņēmienus. 1-3 starpskate.
• Kompetence: kombinēt zīmēšanas tehniskos paņēmienus un noteikt atbilstošāko konkrētajam mērķim. 1-3 starpskate.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ainavas elementu detalizēta attēlošana. Dabas elementu skices brīvā dabā.
2. Stilizēta ģipša atlējuma simetrisku detaļu attēlošana. Ģipša atlējuma detaļas zīmējuma uzbūve.
3. Stilizēta ģipša atlējuma simetrisku detaļu ēnošana. Ģipša atlējuma simetriskas detaļas zīmējuma ēnošana.
4. Plastiska ģipša atlējuma kā sarežģītu simetrisku priekšmetu kopuma attēlošanas pamatprincipi. Plastiska ģipša atlējuma uzbūve.
5. Plastiska ģipša atlējuma uzbūve, ēnošana, perspektīves principu ievērošana. Plastiska ģipša atlējuma ēnošana. 1 starpskate.
6. Perspektīves pamatprincipu ievērošana dažādu dabas faktūru attēlošanā. Sarežģīta ģipša atlējuma elementa uzbūve.
7. Tuvās un tālās uztveres elementu attēlošana. Sarežģīta ģipša atlējuma elementa ēnošana un detaļu attēlošana.
8. Ainavas elementu novietojuma modelēšana esošā ainavā. Jaunveidojamu ārtelpas elementa skices ārtelpas kontekstā. Jaunveidojamu ārtelpas elementa novietojuma skices.
9. Ainavas elementu krāsu un formu modelēšana esošā ainavā. Skices ārtelpas kontekstā. Jaunveidojamu ārtelpas elementa novietojuma esošā ainavā skices.
10. Vēsturisku parku zīmējumi, konceptuālas uzbūves skices. Literatūras studijas.
11. Vēsturiska parka perspektīves zīmējums, pielietojot raksturīgu krāsu gammu, pamatojoties uz literatūras studijām. 2 starpskate.
12. Parku apstādījumu elementu detalizēts attēlojums un to raksturīgā krāsu gamma. Komplicētas ģipša atlējuma detaļas zīmējuma uzbūve.
13. Parka teritorijas attēlošana perspektīvē no dažādiem skatu punktiem. Komplicētas ģipša atlējuma detaļas zīmējuma ēnošana.
14. Parka ainavas attēlošana pielietojot cilvēka siluetu kā mērogu. Komplicētas simetriskas ģipša atlējuma detaļas zīmējuma uzbūve.
15. Parka teritorijas attēlošana aksonometrijā pielietojot dabīgo un nosacīto krāsu gammu. Komplicētas simetriskas ģipša atlējuma detaļas zīmējuma ēnošana.
Parku elementu detalizēti zīmējumi. Jaunveidojamas ainavas zīmējums. 3 starpskate.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti izstrādāti praktiskie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgos darbus pilda praktiskajās nodarbībās un mājās. Katram studentam individuāli ir jāizstrādā sekojoši patstāvīgie darbi, kas tiek novērtēti starpskatēs.
1.starpskate: pirmās ģipša atlējuma detaļas zīmējums; otrās ģipša atlējuma detaļas zīmējums
2.starpskate: trešās ģipša atlējuma detaļas zīmējums; ceturtās ģipša atlējuma detaļas zīmējums; piektās ģipša atlējuma detaļas zīmējums
3.starpskate: sarežģīta ģipša atlējuma zīmējums; vēsturiska parka zīmējums.

Piecas A5 formāta skices katru nedēļu par norādītajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.
Praktiskos darbus novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Praktiskie darbi tiek novērtēti starpskatēs.

Pamatliteratūra

1. Richards J. Freehand Drawing and Discovery: Urban Sketching and Concept Drawing for Designers. John Wiley & Sons, 2013. 288 p.
2. Dee C. Form and fabric in Landscape Architecture A Visaul Introduction . London: Spon Press, 2001. 214 p, ISBN-10:0415246385
3. Nice C. Drawing & Painting Trees in the Landscape. North Light Books, 2011. 160 p.

Papildliteratūra

1. Mārtina Dž. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 88 lpp.
2. Reid, Grant W. Landscape graphics : plan, section, and perspective drawing of landscape spaces / Grant W. Reid. Revised edition. New York : Watson-Guptill Publications, 2002. 208 lpp. : ilustrācijas ; 22 x 28 cm ISBN 9780823073337.
3. Slade R. Sketching for Engineers and Architects. Routledge 2016. 260 p. ISBN: 9781138925403
4. Votsona L. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp. Meistardarbnīca.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3
2. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 05.03.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923 2. Deko. Rīga: Santa, ISSN 1407-7027

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.