Kursa kods Arhi2068

Kredītpunkti 5

Parki un skvēri

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi1036, Ainavu mācība

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt projektēšanas procesu un iegūt nepieciešamās zināšanas teritorijas labiekārtojuma projekta priekšlikuma izstrādei. Lekcijās studenti iegūst projektēšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas. Praktiskajos darbos studenti apgūst praktiskās iemaņas projektēšanas procesā. Studentu sasniegumi un rezultāti tiek vērtēti ar klauzūru atzīmēm, mājas darbu vērtējumiem un gala eksāmenu. Kursa ietvaros paredzēts aptvert šādas tēmas: esošās situācijas analīze un inventarizācija, likumdošana, plānošanas principi, koncepcijas plānojums un skiču variantu izstrāde, apstādījumu, segumu un labiekārtojuma koncepta izstrāde, vides pieejamība un universālais dizains, teritorijas apsaimniekošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par attiecīgo teritoriju specifiskajiem izpētes un projektēšanas principiem kā arī labās prakses piemēriem.
• Prasme: projektēt teritoriju atbilstoši tās funkcijām un specifiskajiem mērķiem, rezultātā iegūstot vizuāli izteiksmīgu, dabas apstākļiem un apkārtējai videi atbilstošu ārtelpas objektu.
• Kompetence: izvērtēt kādi projektēšanas principi ir piemērotākie, kā arī plānot paredzamos apsaimniekošanas darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Parka nozīme un funkcija, plānošanas principi un projektēšanas process – 5h
2.Parku un pilsētu apstādījumu teritoriju normatīvā bāze – 2h
3.Esošās situācijas analīze un inventarizācija. Teritorijas funkcionālais zonējums. 1. mājas darbs
4.Parku un skvēru projektēšanas labās prakses piemēri- 2h
5.Konceptuālā plānojuma izstrāde. Skiču varianti. 1. Praktiskais darbs
6.Plānojuma kompozicionālais risinājums. Skiču varianti. 2. mājas darbs
--Klauzūra ar atzīmi: Teritorijas plānojuma skiču varianti.
--Universālais dizains un vides pieejamība – 2h. 3. mājas darbs
8.Arhitektūras apjoms ārtelpā - mērogs, stilistika, dizains. Ceļi un laukumi, autostāvvietas - tehniskie parametri un ieseguma materiāli – 3h. 2. Praktiskais darbs un 4. mājas darbs
9.Teritorijas raksturam un funkcijai atbilstošu apstādījumu izvēle, parku apstādījumu veidi un plānošanas principi. Koku aizsardzība projektēšanas procesā – 3h. 3. Praktiskais darbs. 2. Klauzūra ar atzīmi: Teritorijas plānojuma gala skice.
10.Plānojuma detalizācija AutoCad programmatūrā. Teritorijas labiekārtojuma, seguma un apstādījumu koncepcijas sagatavošana – noformēšana. 5. mājas darbs
11.Detalizēta teritorijas plānojuma attēlošana – vizualizāciju, griezumu un notinumu izstrāde. 4. Praktiskais darbs
12.Skaidrojošā apraksts tā izstrāde. 6. mājas darbs
13.Parku un skvēru izbūves process un apsaimniekošana. Apsaimniekošanas plāns – 2h
14.Darba grafiskā prezentācija –planšete. Planšetes grafiskais noformējums un kompozīcija, informācijas attēlošanas veidi. 7. mājas darbs. 3. Klauzūra ar atzīmi: Planšetes melnraksts.
15.Projekta prezentācija - runa. Prezentācijas plāna sastādīšana. 5. Praktiskais darbs
16.Projekta priekš-aizstāvēšana. Konsultācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Praktisko darbu un klauzūru sekmīgas atzīmes; visu mājas darbu izpilde. Izstrādāts noslēguma darbs un sekmīgi nokārtots eksāmens.

Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 75 %.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs - skvēra/parka analīze - foto fiksācijas ar analīzi (pozitīvās un negatīvās iezīmes esošajos elementos / plānojumā). Jāiesniedz (drukātā veidā) parka topogrāfiskais plāns ar pievienotu analīzes daļu (shēmas) un esošo elementu inventarizāciju. 10 foto fiksācijas ar pierakstītiem, atzīmētiem komentāriem – rekonstrukcijas priekšlikumiem.
1. Praktiskais darbs – teritorijas attīstības koncepta priekšlikums – funkcionālais plānojums un idejas pamatojums (mutiski prezentē mācībspēkiem).
2. mājas darbs – teritorijas attīstības priekšlikumu skiču varianti (atšķirīgs funkcionālo zonējumu un plānojuma kompozicionālais risinājums) (vērtēšana: 1. klauzūra).
3. mājas darbs – viena skiču varianta tālāka detalizācija (izstrādāts teritorijas plānojums - rokas skice ar pievienotām literatūras studiju bildēm) (mutiski prezentē / konsultējas mācībspēkiem).
2. Praktiskais darbs: Labiekārtojuma elementu atlase, segumu materiālu atlase (mutiski prezentē / konsultējas mācībspēkiem).
4. mājas darbs – detalizēta plānojuma rokas skice (vērtēšana: 2. klauzūra)
3. Praktiskais darbs: Apstādījumu koncepta izstrāde – apstādījumu stilistika un galvenās grupas, izvietojums plānā (mutiski prezentē / konsultējas mācībspēkiem).
5. mājas darbs – teritorijas plānojums pārzīmēts AutoCad. Izstrādāts labiekārtojuma elementu, segumu materiālu un apstādījumu koncepta gala variants (prezentē auditorijā / konsultējas mācībspēkiem).
4. Praktiskais darbs: Plāna un projekta detalizācija - raksturīgais notinums / griezums, vizualizācija - rokas skices (mutiski prezentē / konsultējas mācībspēkiem).
6. mājas darbs – Projekta skaidrojošais apraksts (iesniedz elektroniskā veidā, vismaz 2 lpp, A4 formāta lapas ar paskaidrojošu vizuālo materiālu).
7. mājas darbs - Planšetes melnraksts (informācijas kompozicionālais izvietojums, krāsu palete), (vērtēšana: 3. klauzūra / mutiski prezentē / konsultējas mācībspēkiem).
5. Praktiskais darbs: Sagatavošanās projekta prezentācijai - prezentācijas plāna sastādīšana (rakstiski iesniedz mācībspēkiem prezentācijas plānu ar īsu aprakstu, mutiski prezentē / konsultējas mācībspēkiem).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir eksāmena atzīme, ko ietekmē klauzūru, mājas darbu un praktisko darbu kumulatīvais vērtējums.
Eksāmens ir mutiska studenta prezentācija, studija kursa ietvaros izstrādātā labiekārtojuma projekta aizstāvēšana (planšete un runa).
Klauzūra ir darbu iesniegšana vērtēšanai mācībspēkiem, pēc tam veidojot darbu izstādīšanu auditorijā un kopīgu, mācībspēku un studentu, diskusiju.
Students ieskaiti par mājas darbu vai praktisko darbu iegūst, ja izpildītas uzdotās prasībās un darbs nodots/aizstāvēts noteiktajā termiņā.
Klauzūras atzīme samazinās par 1 balli, ja klauzūra nav nokārtota plānotajā nedēļa.
Studiju kursa vērtējumu “Izcili” un “teicami” var iegūt, ja starpvērtējumu atzīmes nav zemākas par ‘’labi’’, saņemts vērtējums ‘’ieskaitīts’’ visos mājas darbos un veikts papildus uzdevums eksāmenā.

Pamatliteratūra

1. Dāvidsone I. Rīgas dārzi un parki. Rīga: Liesma, 1988. 159 lpp.
2. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
3. Harris C., Dines N. Time - Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
4. Holden R. New Landscape Design. London: Laurence King Publishing, 2003. 191 p.

Papildliteratūra

1. Gēls J. Pilsētas cilvēkiem. Rīga: Jānis Roze, 2018. 270 lpp. / Gehl J. Cities for people. Washington: Island press, 2010. 270 p.
2. William H. Whyte. The social life of small urban spaces. New York: Project for public spaces, 2001. 125 p.
3. Simonds J.O., Starke B.W. Landscape architecture. A manual of environmental planning and design. Edition 4th. New York: McGraw –Hill, 2006. 396 p.
4. Bell S. Elements of Visual Design in the Landscape 2nd Edition

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rubene S., Ņitavska N. Metodiskie materiāli kursa projektam “Ainavu arhitektūrā un projektēšanā”. Jelgava, 2006.
2. Rubene S., Ņitavska N., Ziemeļniece A. Lekciju kurss “Ainavu arhitektūrā un projektēšanā “Power Point” programmā CD formātā”. Jelgava, 2007.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.