Kursa kods Arhi2068

Kredītpunkti 5

Parki un skvēri

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Anna Kalniņa

Mg. arch.

author viesdoc.

Silvija Rubene

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt parku un skvēru projektēšanu, galvenos pamatprincipus. Studiju kursa ietvaros tiks aptvertas tēmas analīze, inventarizācija, likumdošana, plānošanas principi, apzīmējumi, augi, augsnes, elementi, ceļi, laukumi, apsaimniekošana, vertikālais plānojums, arhitektūra un vides pieejamība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par attiecīgo teritoriju specifiskajiem izpētes un projektēšanas principiem kā arī labās prakses piemēriem.
• Prasme: projektēt teritoriju atbilstoši tās funkcijām un specifiskajiem mērķiem, rezultātā iegūstot vizuāli izteiksmīgu, dabas apstākļiem un apkārtējai videi atbilstošu ārtelpas objektu.
• Kompetence: izvērtēt kādi projektēšanas principi ir piemērotākie, kā arī plānot paredzamos apsaimniekošanas darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Teritorijas apsekošana, inventarizācija. Parka kulturvēsturiskā, sociāla un ekoloģiskā nozīme.
2 Latvijas parku vēsture, plānošana. Mūsdienīgo parku plānošana principi. Parku apmeklešana.
3 Parku un pilsētu apstadijumu teritoriju normatīva bāze.
4 Teorētiska pasaules labās prakses apzināšana atbislstoši studiju kursa tēmai.
5 Galveno plānošanas principu apgūšana atbistošā parkiem un skveriem. Pirmās skices izstrāde.
6 Skices idejas prezentēšana, izmantojot dažādus uzskates materiālus.
7 Parku apstadijumu veidi un plānošanas principi.
8 Arhitektūras apjomu projektēšana parkos. Stilistika un mērogs.
9 Teritorijas raksturam un funkcijai atbilstošu elementu atlasīšana un/vai projektēšana. Piekļušana un apmeklētāju plūsmas
10 Elementu izvēles pamatojuma skaidrojums, izmantojot dažādus uzskates materiālus.
11 Objekta plāna koncepcijas detalizēta izstrāde.
12 Apstādījumu augu izvēle.
13 Apsaimniekošanas plāna izstrāde.
14 Paskaidrojuma raksta izstrāde.
15 Pirmsaizstāvēšana un diskusijas.
16 Gala prezentācija un vertējums. Darba aizstavešana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Dāvidsone I. Rīgas dārzi un parki. Rīga: Liesma, 1988. 159 lpp.
2. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
3. Harris C., Dines N. Time - Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
4. Holden R. New Landscape Design. London: Laurence King Publishing, 2003. 191 p.

Papildliteratūra

1. Zvirgzds A. Koks pilsētā. Rīga: Zinātne, 1986. 94 lpp.
2. Makhzoumi J., Pungetti G. Ecological Landscape Design and Planning. London: E&FN Spon.,1999. 330 p. [Tiešsaiste] [Skatīts 16.03.2017.] Pieejams: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=94476&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_C
3. Ziemeļniece A. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Jelgava: Latvijas lauksaimniecības universitāte, 1998. 96 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Lināre G. Daiļdārzu avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2001. 61 lpp. Lauku avīzes tematiskā avīze.
2. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.